Boligforeningens målsætning og visioner

Visioner – Målsætninger – værdier

2021 – 2026

 

Visioner

 

At skabe – et trygt sted at bo.

 

At have et velfungerende beboerdemokrati.

 

At skabe gode og sunde boliger på ikke-profit grundlag.

 

At sikre anvendelse af grøn energi i videst mulig omfang

 

At skabe plads til forskellighed, samt trygge rammer for den enkelte beboer

 

At der gennem forhandling arbejdes for, en fusion med anden boligorganisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsætning

Beboerdemokrati:

 

Bestyrelsen vil - inspirere og tilskynde lokalafdelingerne til at tage aktiv del i beboerdemokratiet.

Bestyrelsen vil - løbende informere om interne og eksterne kurser i økonomi og beboerdemokrati.

Bestyrelsen vil - deltage i beboermøder samt andre beboeres relevante møder, hvis dette er et ønske.

 

Gode og sunde boliger:

 

Bestyrelsen vil til stadighed overveje - grundanskaffelser, nybyggeri eller køb af bygninger, hvis det kan vurderes til gavn for foreningen.

 

Bestyrelsen vil   -   foretage, behovs- og totaløkonomisk vurdering før igangsættelse af projekter.

Bestyrelsen vil   -   sikre de enkelte afdelingers bygningsmæssige kvalitet, komfort og økonomi.

Bestyrelsen vil   -   søge samarbejde med andre organisationer, for derigennem at opnå viden og/eller økonomiske fordele, til gavn for vore beboere.

 

Forskellighed:

 

Bestyrelsen vil   - arbejde for bred beboersammensætning og socialt stabile forhold.

 

Bestyrelsen vil - arbejde for forskelligheden og respekten for den enkelte uden at tilsidesætte det gode forhold til de øvrige beboere.  

 

Bestyrelsen vil   - tilskynde beboerne at benytte sig af den fri råderet.

Bestyrelsen vil   - sikre vore boligområder et godt omdømme med god vedligeholdelses- og renholdelsesstandard.

 

Bestyrelsen vil - tilskynde at afdelingerne er dækket af en afdelingsbestyrelse, enten eller i samarbejde med en anden afdeling.

Bestyrelsen vil – arbejde for at afd. bestyrelserne får den viden og inspiration der skal bruges for at varetage deres hverv, gerne i samarbejde med andre organisationer.  

 

Fremtiden:

Bestyrelsen vil – arbejde for gennem fusion med en anden boligorganisation, at sikre vore beboere og afdelinger en sikker og rolig fremtid.

 

 

Boligform:

 

Bestyrelsen vil   - arbejde for en boligform, som er til gavn for foreningens beboere, og altid arbejde ud fra hvad der tjener foreningen bedst.

Bestyrelsen vil -   omdanne utilsvarende boliger til nye

 

Værdier

Anstændighed:

Vi vil kendes på anstændig adfærd i forhold til beboerne og alle andre interessenter. Vi vil være åbne over for pressen, og sørge for information omkring nye tiltag, samt emner der i øvrigt kan have interesse for vore omgivelser.

Ved vore handlinger vil vi overbevise vore beboere og de boligsøgende om, at man trygt kan søge bolig hos os. Tryghed i økonomi, tryghed til at stole på at vi tager henvendelser seriøst, tryghed ved at vi opfører os ordentligt, anstændigt og legitimt. Tryghed ved, at vi forsager og reagerer mod forsøg på snyd, bedrageri, trusler og rå og uordentlig adfærd.

Vi behandler beboerne ligeværdigt, venligt og korrekt og med overholdelse af lovgivningsmæssige og kontraktretslige rettigheder.

Beboerne har krav på at føle tryghed

Udlejning:

Det er vort mål, at de boligsøgende og boligmarkedet har et godt kendskab til Rødekro Andelsboligforening samt til vore afdelinger.

Ligeså er det vort mål at ansøgningsprocedurerne er enkle og udlejningsreglerne tilgængelige og let forståelige.

 

 

 

Miljø:

Rødekro Andelsboligforening har en målsætning om at begrænse brug af pesticider ved renholdelse af fællesareal, stier og p. arealer. Her tages ordet” begrænset” alvorligt, vi vil kun i begrænset omfang tillade sprøjtning med pesticider.

Rødekro Andelsboligforening vil medvirke til, at beboerne ikke har et unødvendigt ressourceforbrug, her tænkes på vand, el og varme.

Medarbejdere:

Boligforeningens mål er at kunne tiltrække, fastholde og uddanne de bedst kvalificerede medarbejdere inden for relevante faggrupper, medarbejderne skal sikres arbejdsvilkår, der sikrer sammenhæng mellem arbejds- og privatliv, og som fastholder medarbejderne.

 

Vi tager det fysiske og psykiske arbejdsmiljø alvorligt og sikkerhedsorganisationen skal have de fornødne rammer til at arbejde med og udvikle arbejdsmiljøet.

Vi tager informationsniveauet alvorligt. Medarbejderne skal have kendskab til boligforeningens vision, målsætninger, værdier og handlingsplaner.

Vi sikrer medarbejderne gode sikre og trygge arbejdsvilkår og rimelige aflønningsformer ved tiltrædelse af kollektive overenskomster for alle faggrupper.

 

Evaluering af visioner, mål og værdier:

Bestyrelsen vil årligt evaluere om visionen, mål og værdier efterleves.

Bestyrelsen vil om nødvendigt revidere visioner, mål og værdier, hvis disse ikke svarer overens med det omgivende samfund eller af andre tungt vejende grunde som taler herfor.

   Visionen, Mål og Værdier for perioden 2021-2026

Godkendt på organisationsbestyrelsesmødet nov. 2020

| Svar

Nyeste kommentarer

29.07 | 13:20

Hej Betina
Vil du kontakte vor kontor på 74662370, det er dem som står for udlejningen
hilsen
Hans Chr. nielsen

29.07 | 13:18

Hej Britt
Vil du kontakte vor administration på tlf. 74662370, det er kontoret som står for udlejningen
Hilsen
Hans Chr. Nielsen

28.07 | 18:13

Hej er det muligt at leje fælleshuset fra torsdag d 26/8 kl 18 til d 28/8 kl 12
Vi bor Bøgeparken

14.03 | 15:21

Svend Lykke Andersen Tak for din kommentar på hjemmesiden, det er jo beboerne som i sidste ende på afdelingsmødet bestemmer om vi har gjort arbejdet godt nok.