Referater 2020

Referater 2020

 

Referat fra afdelingsmødet Birkeparken den 30. juli 2020

Tilstede: Alle

1: Gennemgang og underskrift af referat fra 4. marts 2020

Referat underskrevet uden bemærkninger

Bestyrelsesmødet den 9. maj, aflyst på grund af Corona lukning

2: Orientering fra formanden

Der er i perioden siden sidst udsendt 2 meddelelser til alle beboere:

1: Meddelelse om fælleshus, omkring klager

2: Meddelelse om lukning af Legeplads, samt brugen af den private Facebook side ”os der bor i Birkeparken” omkring hvad der sker i afdelingen

 

Vi har siden sidste møde fået lavet nogle ting i afdelingen.

Opmærkning af vejkryds og parkeringsbåse til gæster ved nr. 51. Det har været itu, men er nu rettet til igen,

Opsætning af spærrer på skolesti mellem nr. 108. 110, samt adskillelse af sti og privat grund ved nr. 110, så cykellister ikke bruget privat grund for at undgå stispærrer

Der er nu sket nyt i opsætning af lamper, lamperne er nu kommet til landet omkring 1. juli, da sommerferien i firmaet skal respekteres, sker opsætningen i uge 33.

 

Forespørgsel: til markvandring

Ændring af parkeringsplads nr. 25.

Har p. plads ved oversigtsskilt, ud mod stamvejen, ønsker at bytte P. plads med den Gæsteplads som er ind mod carport, og med udkørsel samme vej som carport.

Begrundelse. At oversigtsforholdene ved oversigtstavle ikke er god, at der er mere trafik på stamvej at tage hensyn til, som vejen ved carport. Sikkerheden er bedre for udkørsel.

Tages med på markvandring den 4. sept.

Markvandring Birkeparken fredag den 4. sept. kl. 8.00 – 12.00

                     

Ny pjece til velkomst:  Der trænges til ændring i vor velkomstpjece, dette blev drøftet, og der er

Enighed om at det tages op efter afdelingsmødet i Sept.

3: Afdelingsmødet den 14. sept.

Afvikling af afdelingsmødet.

Der skal i forbindelse med forsamlingsforbuddet være tilmelding til afdelingsmødet, så der er i salen er opstillet med 1 m. afstand inden mødet.

Der er af boligministeren, i år besluttet at fuldmagt er tilladt, da der kan være beboere som ikke har lyst til at deltage, på grund af smittefare ikke er overstået.

 

Forslag til afdelingsmødet

Forslag om ny låsesystem  . Medsendt, samt prisberegning forslagene er allerede godkendt i afdelingsbestyrelsen i foråret

Forslag om reservering af P. pladser ved fælleshuset. – Dette forslag er også godkendt af afdelingsbestyrelsen i foråret.

Oplæg til forslag til debat: Naturen tættere ved boligerne

Vi har et stort stykke græs mellem Birkeparken og Pileparken som kun bliver slået en gang ugentlig, eller når græsset er ved at være langt, der færdes sjældent et menneske på arealet. Så det er kun en udgift for afdelingen. Her er tænkt på stykket fra hvor boligen 124 og op til hegnet ved Ndr. Ønlevvej, så fodboldbanen er stadig til boldspil.

Det kunne være dele af stykket, som udformes og beplantes, men laves så der ikke kommer ekstraudgifter ved at klippe resten.

Her kunne laves et projekt for ’Birkeparkens beboere, her tænkes på at forældre og børn sammen kan være med i et natur projekt som har til formål at, gøre børnene mere bevist om at naturen er noget vi passer på, og på den måde få dem interesseret i at passe på og få et tilhørsforhold til det som er omkring os.

Det kunne også tænkes på pensionister, enlige eller andre som synes om ideen, og ønsker at være med til at opbygge et sammenhold, i afdelingen.

Det er ideen at, det ikke er noget vor vicevært skal passe, og derved en udgift for afdelingen, det skal når det er færdig være udgifts neutralt for afdelingen. I starten betaler afdelingen for fræsning af stykket og planterne. Dette skal godkendes på et afdelingsmøde, dernæst er det op til beboerne at lave en tegning af hvordan det skal se ud, plante og fortsætte projektet.

Når der bliver talt om kontrolleret vild natur, så betyder det, at planter som mælkebøtter, tidsler og brændenælder som smider frø der kan ende i de omkringliggende haver, ikke er en del af projektet.

Hvis projektet Vild natur bliver godkendt, er det stykker som er godkendt som er med, og ikke en have som ikke bliver holdt, her skal det vedtagne i hus og havereglement overholdes.

Ud over, det kunne være et fantastisk projekt, som kunne skabe sammenhold, for det er bevist at sammenhold er nemmere i et arbejdes /hyggeforløb, som hvis man bare mødes.

Her kunne det være en god ide, at der bliver lavet en gruppe som står for det videre forløb.

Dette er ment som et oplæg til at se om det kunne være noget for os, her i Birkeparken, er der stemning for at forsøge kunne det tages op igen til afdelingsmødet i foråret til vedtagelse, vinteren kunne bruges til at forme et samlet projekt til afdelingsmødet.

Ønsker du at høre mere om hvad det går ud på, så mød op til afdelingsmødet, hvor vi gennemgår hvad ideen med projektet er.

Er det for skørt, eller kunne det være en springbræt til at få aktive beboere.

 

Beretning til afdelingsmødet - ændret udgave medsendt

Beretningen er af afdelingsbestyrelsen godkendt, sendes til økonomiafdelingen som så laver lidt grafisk opstilling, så økonomien er nemmere for beboerne se finde ud af.

På valg: Hans Chr. Nielsen

Suppleanter: Kjeld Nielsen Birkeparken 118 – ny. Nuværende. Verner Flint Birkeparken 36.

Verner har meddelt at han ikke ønsker valg igen.

 

4: Orientering om fælleshuset

Der har ikke været udlejning til dagplejen siden marts, der er aflyst 15 arrangementer.

Da Kommunen har indbetalt for hele året, har bestyrelsen besluttet at dagplejen tilbydes refusion for de aflyste dage senere når de går i gang igen.

Den refusion de får er i lighed med hvad andre lejere af fælleshuset som har aflyst på grund af Coronaen har fået.

Der er nu ved at ske en ændring i udlejningen, der er p.t. en del som har lejet huset.

5. Eventuelt

  Der var intet under dette punkt.

Referat udfærdiget den 31.7.2020

Sendt til afdelingsbestyrelsen samme dag

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken den 9. marts. 2020 kl. 14.30

                      Tilstede:       HC – Carl -Lis                 

                      Fraværende Kjeld Sygdom

 Dagsorden.

 1:                  Gennemgang og underskrift af referat fra sidste møde den 9. dec. 2019

                      Referat underskrevet, ingen bemærkninger

 2:                  Orientering fra formanden

Der er lavet et oplæg til ny råderetskatalog, et råderetskatalog hvor der er større forklaring til hvad må man, hvad skal man, og hvem skal betale det opstillede nåd der sker flytning.

 

                      Opsætning af LED lamper ude i området

 Der har været opstillet 2 prøvelamper, så beboerne kan være medbestemmende om hvad vi fremover skal have opstillet.

Der er udsendt et brev til samtlige beboere med de 2 opstillede lamper, der er indkommet 22 tilbagemeldinger, hvor alle har sat kryds ved lampe opstillet ved nr. 26, stor lampe med skrå glas, som har en stor belysningsområde.

Arbejdet går i gang i marts.

 

                      Hvad mangler lavet fra markvandring?

Der blev på markvandringen besluttet at ved kryds ud for nr. 1 hvor vejen går om til fælleshuset, at få mærket vejbanen med ubetinget vigepligt. Trekanter på vejen.

Der er indhentet pris på mærkning, det beløber sig til 12.387.50 kr.

Der har været en del henvendelse om, at det er svært for fremmede at se krydset når du kommer fra fælleshuset, der er besluttet at sætte i gang.

                                 Hjertestarter:

Vi har holdt et lille orienteringsmøde omkring hjertestarter, et møde mange ikke synes de fik noget ud af.  Skal vi arbejde videre med et bedre møde? Der er besluttet at se tiden lidt an, og lave et orienteringsmøde senere.

                     

Møde om nabohjælp?

Carl orienterer om henvendelse. Far nabohjælp vil de gratis komme om fortælle om hvad nabohjælp er og de muligheder som ligger i appen

Vi ser tiden an, og kommer tilbage senere

 

Pakkeboks:

vi har nu fået opsat pakkeboks ved fælleshuset, der er udsendt orienteringsskrivelse ud til beboerne, hvordan den fungerer.

 3:                  Afdelingsmødet den 6. maj.

Oplæg til sammenlægning af afdelinger.

Hvad skal vi have med som forslag til afdelingsmødet

Låse til alle boliger.

Skilt ved fælleshus, om parkering kun til fælleshusets gæster.

 

                      Afdelingsberetning: ny måde med udsendelse før mødet.

 

På valg: Hans Chr. Nielsen

                      Suppleanter: Kjeld Nielsen Birkeparken 118 – Werner Flint Birkeparken 36

 

4.                   orientering om fælleshuset

                      Rengøring af fælleshus. Er er fra en del beboere givet udtryk for at fælleshuset er rigtig beskidt. Udtalelserne kommer hvis Carl vil have dem til at lave noget om fordi det ikke er afleveret ordentlig, så kommer de med at det ser da bedre ud som da de overtog det.

                      Ser vi på klagerne, kommer de alle fra beboere her i Birkeparken, de familier udefra som lejer fælleshuset er godt tilfreds, de betaler endda 800.00 kr. mere pr døgn som vore egne beboere.

                      Det virker lidt mærkelig, at det kun er beboere som bor i Birkeparken som er utilfreds, når hverken beboere i andre afdelinger eller familier uden for boligforeningen giverudtryk for at utilfredshed.

Vi har i bestyrelsen drøftet dette, og at Carl Lorentzen giver udtryk for at lysten er ved at være opbrugt, bruger så mange timer på fælleshuset, og takken er en gang vrøvl.

Der er besluttet at udsende en skrivelse til alle beboere om problemet, og om de problemer det giver hvis vi pludselig står uden en ansvarlig for huset.

 Udlejning af fælleshuset

Huset har været udlejet 29 gange i 2019, mod 33 i 2018.

Værelser har været udlejet 28 gange i 2019 mod 34 gange i 2018

Derudover har fælleshuset været udlejet 43 gange til legestuen i 2019.

 

Indtægter for fælleshuset i 2019 udgør                  kr. 56.750.00

Udgifter til fælleshusets drift i 2019                      kr. 37.905.00

Total for fælleshuset i 2019 – overskud                  kr. 18.845.00

 

Af udgifter er indkøbt top-og madrasser for 3.800 kr.

Hovedrengøring af fælleshuset 2 gange i alt 8.000 kr

 

 

5:                  Eventuelt

Intet under dette punkt

 

 

Referat udarbejdet den 4.3.2020 af HC

Udsendt til bestyrelse samme dag

| Svar

Nyeste kommentarer

29.07 | 13:20

Hej Betina
Vil du kontakte vor kontor på 74662370, det er dem som står for udlejningen
hilsen
Hans Chr. nielsen

29.07 | 13:18

Hej Britt
Vil du kontakte vor administration på tlf. 74662370, det er kontoret som står for udlejningen
Hilsen
Hans Chr. Nielsen

28.07 | 18:13

Hej er det muligt at leje fælleshuset fra torsdag d 26/8 kl 18 til d 28/8 kl 12
Vi bor Bøgeparken

14.03 | 15:21

Svend Lykke Andersen Tak for din kommentar på hjemmesiden, det er jo beboerne som i sidste ende på afdelingsmødet bestemmer om vi har gjort arbejdet godt nok.