Referater 2014

Referater 2014

 Bestyrelsesmødet den 8. dec. aflyst

 

 


 

Notat  fra Afdelingsbestyrelsen Birkeparken

 

På bestyrelsesmødet den 29. sept. under formandens orientering, kom Diskutation om 2 beboersager administrationen er i gang med, en suppleant var uenig i den måde sagerne blev kørt, og beskyldte formanden for ikke at hjælpe den ene part.

 

Samtidig var han utilfreds med at afdelingsbestyrelsen ikke ville gå ind og tage del i sagen om vilde katte.

 

Han havde haft kontakt med katte fangeren, som til ham har oplyst at beboeren fodrer kattene så de ikke gik i fælden

 

Til formanden har hun oplyst at det hele køre som planlagt.

 

Begge sager er sager administrationen er inde i.

 

Han oplyste også at der var mange beboere som kom til ham, og beklagede sig over det bestyrelsen laver.

 

Han oplyste at flere havde henvendt sig om et bestyrelsesmedlem, som bare lader sin kat løbe rundt,

 

Der var en del Diskutation om hvad en suppleant kan tillade sig.

 

 

 

Afdelingsbestyrelsen har den 8.10.2014 holdt møde og en enig bestyrelse har truffet en beslutning om at, fremover deltager suppleanter ikke i bestyrelsesmøderne.

 

Grunden til beslutningen er:

 

Vi mener vedkommende suppleant mangler forståelse for bestyrelsesarbejde i en boligforening.

 

Han mangler forståelse for, hvad er bestyrelsens arbejde – hvad, er administrationens opgave.

 

Han mangler forståelse for hvad en suppleant kan tillade sig i afdelingsbestyrelsen,

 

Han mangler forståelse for samarbejdet med beboerne, bestyrelsen og ledelsen.

 

Den 8.10.2014


 

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet Birkeparken den 29. sept. 2014 kl. 14.00

 

1:   Gennemgang og underskrift af referat fra mødet den 10. juni 2014

       Referat underskrevet uden bemærkninger

 2:   Orientering fra Formanden

        Nye beboere 01.09.14 i Birkeparken 78

 

Fortsat chikane fra unge mennesker

Vi har igen fået meddelelse om at der i nr. 112 har været unge for at drille beboerne, der er hen på natter banket på stuevinduer, og tidligt morgen ringet på dørklokken

Selvfølgeligt er de væk når der bliver kikket efter.

Beboerne har fået besked på, at næste gang kontaktes politiet.

 Tilmelding til Nabohjælp

 Der blev besluttet at oprette nabo hjælp i hele området, det er så op til beboerne om de vil benytte ordningen.

Det fungere med at de beboere som vil med, tilmelder sig på www.nabohjælp.dk

De som er tilmeldt får så tilsendt skilte til at sætte på døre og vinduer,

 

Samtidig kan foreningen købe skilte som opsættes ved indkørslen og begge indgange ved stisystem, skiltene er størrelsen 35x50 cm. Og koster 366 kr. inkl. Moms og forsendelse

Der er besluttet at købe skilt til indkørsel og gangstier i alt 4 skilte.

HC laver udkast til orientering af beboere.

 At være med i nabohjælp er gratis for den enkelte beboer.

 Legepladsen

Der er i juni kommet en pris på udbedring af de ting der er på legeplads de 4 tårne tag + defekt plade og legehuset m/tag

Taget bliver paptag, da eternit ikke vil være den bedste løsning, tømmeren mener at det vil gå i stykker hvis der bliver slået på det.

Samlet pris 11.726,25kr

Meddelelse om pris og reparation er udsendt sidst i juni, og arbejdet er udført.

 

 

Fodring af vildkatte

En beboer har fået meddelelse om at det ikke er tilladt at fodre vildkatte, og at de skal sørge for en afvikling.

Afdelingsbestyrelsen har fået meddelelse fra katten værn at de er bedt om at fange de katte som opholder sig på adressen.

Det er tale om 2 katte, den ene er fanget og aflivet, da den var i så ringe stand at det var nødvendigt. Beboeren har betalt for indfangning og aflivning.

Den anden er i så god stand, at den vil blive indfanget og vaccineret, så den kan tilbydes en familie.

 

Der var Diskutation om suppleanters rolle i bestyrelsen, også i forhold til beboerne.

Tøjconcainer i Birkeparken

Boligforeningen har fra blå kors fået henvendelse om opsætning af tøjcontainer, der er sidst i juli udsendt forespørgsel til bestyrelsen om der var en ide har i Birkeparken, det kom positive svar tilbage.

Der er nu meddelt Blå kors at vi gerne vil have en stående i Birkeparken, vi venter svar tilbage fra Blå kors.

 

Beboere som ikke holder deres haver

Jeg har på organisationsbestyrelsens møde, bedt om behandling af sagen hvor beboerne ikke holder deres haver.

 Den metode vi har nu hvor der sendes breve ud til beboerne er den rigtige.

Vi har ikke mulighed for at få en sag behandlet i beboerklagenævnet,. På grund af manglende vedligeholdelse.

Betaler beboerne ikke hvis der sættes en havemand til at ordne haven, kommer afdelingen i første omgang til at betale, men kravet vil stadig ligge til dem når de flytter.

Det er op til afdelingsbestyrelsen hvilke standard vi ønsker i afdelingen, skal vi slække på kravene eller skal vi fortsat bede Jan om at vi ønsker alle holder deres areal ren.

 

Dette blev drøftet, og resultater er at vi gerne vil have den standard som er nu, alle beboere får ved indflytning udleveret afdelingens hus og havereglement, derudover udleveres en folder fra afdelingsbestyrelsen hvor reglerne også står.

 

Farten på Birkeparken.

Der var på afdelingsmødet ønsker om foranstandlinger for en lavere fart. Biltema har skilte med legende børn- kør langsomt til en pris på 60 kr.

Der er besluttet at vi gør en indsats for at få farten ned, og køber 5 skilte som evt. sættes op i lygtestander.

 

 Licitation af hårde hvidvarer i boligforeningen

Der har været licitation på hårde hvidvarer i boligforeningen, alle afdelinger – Birkeparken skal i okt 2015. have skiftet komfur- køle/frys skab og emhætte.

 

 

Halvårsbalance.

Halvårsbalance, regnskab for afdelingen

Perioden 1.1.14 – 30.6.14

Indtægter                           2.905.370 kr.

Udgifter                             3.002.885 kr.

Resultat                             -    97.515 kr.

 

 3:   Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

        Der var intet under dette punkt

 

4:    Orientering om fælleshuset

Huset er rimeligt godt udlejet i 2014, og vi forventer året kommer ud med et resultat, hvor det løber rundt.

 

5:   Dato for næste møde.

      Næste møde er fastsat til mandag den 8. dec.

 

6:    Eventuelt.

       Container til haveaffald lukkes af for vinteren ved udgangen af okt. måned.

 

 

Referat udsendt til bestyrelsen den 8.10.14

 


 

Referat fra Bestyrelsesmødet mandag den 10. juni 2014 kl. 14.00

Fraværende Marie Jensen

 

1:Gennemgang og underskrift af referat fra mødet mandag den 10. marts, samt fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde mandag den 31.3.2014

Der var ingen tilføjelse til referatet

 

2:Konstituering af bestyrelsen.

 

Formand                           Hans Chr. Nielsen

Næstformand                   Jørgen Jensen

 

3: Orientering fra Formanden

 

Der er ønske fra 2 beboere om at få flyttet deres parkeringsplads ned i den nordlige ende af afsnit 3,

Der kan give problemer med at flytte de 2 parkeringspladser, fra deres nuværende plads syd for bygningerne, til nord for bygningerne, da pladsen her er beregnet til parkering for fælleshuset.

Fælleshuset er godkendt til 60 gæster, vi skal af hensyn til udlejning af huset have p. pladser til mellem 25-30 biler.

Sagen diskuteres med administrationen.

 

Der er ansøgt om tilladelse til udvidelse af skur og skraldespandsskur fra nr. 49, tilladelsen er givet, med begrundelse at byggeriet skal udføres i håndværksmæssig stand.

 

Budgetkontrol for første kvartal.

Indtægter   1.459.660,00 Kr.

Udgifter      1.493.357,48 Kr.

 

I alt             33.697.48 kr. i minus

 

 

Festudvalget er stoppet på grund af for ringe tilslutning. De har meddelt at de aflyser alle aktiviteter og lukker udvalget.

Der vil blive sendt meddelelse ud til samtlige beboere.

 

 

 

4: Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

Der var intet fra bestyrelsen

 

 

5: Orientering om fælleshuset

Udlejning af fælleshuset har i de sidste 3 mdr. været godt, vi er i en stilstand her i sommeren.

 

6: Evaluering af Afdelingsmødet 2014

 

På årets afdelingsmøde var der en livlig Diskutation, vi fik gennemgået mange ting, der er desværre ting som ikke er kommet med i referatet, vi har derfor en tilføjelse til referat fra afdelingsmødet den 10. april.

På bestyrelsesmødet den 10. maj, blev drøftet evaluering af afdelingsmødet den 10. april, der er kommet indsigelse over at referatet mangler debatten om husdyr.

Bestyrelsen har behandlet emnet, og udsender en berigtigelse til referatet.

Der blev talt om de katte regler som er eksisterende selvfølgelig skal overholdes.

Der blev talt om at der er personer som fodrer vilde katte her i Birkeparken, det er selvfølgeligt ikke i orden, da det også trækker rotter til.

Når der er problemer med vilde katte i området, blev der talt om at kontakte Kattens Værn for at få dem til at sætte fælder op og fange kattene.

Vi synes i bestyrelsen at det skulde være unødvendigt at blande kattens værn ind i de problemer som er med vilde katte, bliver de ikke fodret her i Birkeparken vil de automatisk forsvinde igen.

Vi har i bestyrelsen fået meddelelse om at der er set rotter omkring fodboldbanen, dem skal vi ikke have som faste beboere her hos os.

 Vi skal derfor opfordre de beboere som sætter foder ud til katte, om at stoppe med det, ellers kan det bliver nødvendigt at der bliver sat fælder op for at fange kattene.

 

Der er besluttet at udsende en beboerinformation om emnet.

 

7: Dato for næste møde

Datoen er besluttet til mandag den 29. sept. 2014 kl. 14.00

 

8: Eventuelt.

Der var intet under dette punkt

 

 

Referat udsendt til bestyrelsen den 11.juni. 2014


 

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken mandag den 31.3.2014

                     

Emne for mødet.  Afdelingsmødet 2014

 

                      Beretning

Beretning for afdelingsmødet godkendt.

 

I beretningen takkes aktivitetsudvalget for et godt arbejde, og får overrakt en  

Flaske vin hver husstand.

 

Regnskab

Regnskabet godkendt til fremlæggelse for afdelingsmødet.

 

Der er i år indtægter for tilbagebetalt ejendomsskat, det vil være en post som ikke er med i 2014.

Renteindtægt vil i de kommende år være mindre,

 

Forslag

Forslag1.

Forslag fra afdelingsbestyrelsen om havecontainer, og hvordan det skal

Fungerer fremadrettet.

 

Forslag 2    

Forslag om etablering af krolfbane i midteplænen, forslaget er fra nr. 58.

 

Forslag 3

                      Forslag om campingvogn kontra varevogne, forslaget er fra nr. 122

 

Forslag 4 (Trukket)

Der var også forslag om opstramning af regler for husdyr, forslaget er trukket og ønskes overført til debat under eventuelt

 

Forespørgsel

Der var indsendt noget om tagene her i Birkeparken, dette er helt trukket, der afventes rapport fra bygningsskadefonden.

 

Ny forslag 4

Forslag om hegn ved bord/bænksæt på legepladsen, forslaget indsendt af nr. 10

 

Forespørgsel fra nr. 40, 4 spørgsmål.

                      Forespørgsel debatteres under punkt eventuelt.

Beboeren underrettes

 

                      Valg

                      HC Nielsen er på valg, modtager genvalg

 

 

 

Afdelingsmødets forløb

 

Der er til Afdelingsmødet lavet en drejebog, denne bruges med de tilpasninger som er aftalt på mødet.

 

 Referat uddelt til bestyrelsen den 1.4.2014

 


Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 10. marts Birkeparken

 

Dagsorden.

 1:                  Gennemgang og underskrift af referat fra mødet den 16.12.2013

                      Referat godkendt.

 2:                  Orientering fra Formanden

                      Nye beboere pr. 1.1.14  Birkeparken 27

                      Nye beboere pr. 1.3.14  Birkeparken 116 

                     Kurser for afdelingsbestyrelser. Dalbo laver igen i år et kursusprogram

 3:                  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

                      Intet under dette punkt

 4:                  Orientering om fælleshuset

                      Festudvalget. Forslag fra festudvalget om et foredrag, foredraget kostet 800 kr.                 Godkendt af bestyrelsen.

 5::                 Afdelingsmødet 2014

                      Beretning

Der er uddelt oplæg til beretningen

 

Regnskab

Regnskab uddelt, vi mangler budgettet, så der er aftalt at mødes når budgettet 

                      Er til stede.

 

Forslag

                  Der er forslag fra afdelingsbestyrelsen om container og fra en beboer i nr. 58 om en krolfbane.   

 

Valg

                      På valg er HC, genopstiller.

6:                   Dato for næste møde

                      Mødet er aftalt til mandag den den 31. marts kl. 14.00

                      HC tager kage med.

 7:                   Eventuelt

                     Der var intet under dette punkt.

 Referat uddelt til bestyrelsen den 19. marts.

| Svar

Nyeste kommentarer

29.07 | 13:20

Hej Betina
Vil du kontakte vor kontor på 74662370, det er dem som står for udlejningen
hilsen
Hans Chr. nielsen

29.07 | 13:18

Hej Britt
Vil du kontakte vor administration på tlf. 74662370, det er kontoret som står for udlejningen
Hilsen
Hans Chr. Nielsen

28.07 | 18:13

Hej er det muligt at leje fælleshuset fra torsdag d 26/8 kl 18 til d 28/8 kl 12
Vi bor Bøgeparken

14.03 | 15:21

Svend Lykke Andersen Tak for din kommentar på hjemmesiden, det er jo beboerne som i sidste ende på afdelingsmødet bestemmer om vi har gjort arbejdet godt nok.