Referater 2012


                     

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken tirsdag den 4. sept. 2012 kl. 14.00

 

Dagsorden.

 

1: Gennemgang og underskrift af referat fra mødet den 22. maj. 2012

Der var ingen tilføjelse til referatet

 

2: Orientering fra Formanden

 

Klage over manglende parkeringspladser til bil nr. 2.

Der er indkommen klage fra en beboer, som er utilfreds med at de ikke må bruge en af de parkeringspladser som er oprettet til gæster, Der er opsat gæsteskilte på de 2 pladser ved carporten i Afsnit 1nord

Vedkommende har fået et skriftligt svar. Hvor reglerne for brug af parkeringspladser er klargjort.

                                                           

Nye indflytninger

1.8.2012   Birkeparken 36

1.8.2012   Birkeparken 48

1.8.2012   Birkeparken 62

15.8.2012 Birkeparken126

1.9.2012   Birkeparken 38

 

 

Tilladelse til ekstra husdyr.

Der er givet tilladelse til et ekstra husdyr i et begrænset tidsrum fra 1.7.2012 til 2.1.2013, begrundelsen er at et husdyr er gavnlig for husets datter, skønner en pædagogisk vejleder hos Aabenraa kommune

 

Tilladelse givet til opbygning af overdækket terrasse.

Tilladelsen er givet til Birkeparken 45, og er begrundet med at byggeriet skal opføres håndværksmæssig korrekt.

 

Tilladelse til opførelse af redskabsskur.

Tilladelsen er givet til Birkeparken 3, og er begrundet med at byggeriet skal opføres håndværksmæssig korrekt.

 

Tak fra Birthe for blomster og besøg, i forbindelse med hendes sygdom.

 

Ansøgning om lån af borde og stole, i forbindelse med 25 års fødselsdag.

Der er svaret tilbage, at stole og borde ikke kan lånes ud, der er truffet beslutning om emnet.

 

Der er 4 fra Birkeparken som har fået meddelelse om at der er en del i deres have som skal laves i orden.

 

3 har fået rykker.

 

Tilbud på sprøjtning af tage her i Birkeparken, da tilbuddet ikke gjaldt længere end til 1. aug. Er der besluttet at udsætte sprøjtning til efter afdelingsmødet.

Pris for hele Birkeparken er på 60.000 kr. Der var enighed om at der skal indhentes et tilbud mere.

Sprøjtning af tage er under vedligeholdelse, og tages op igen næste år, her med oplysninger i beretningen om udførelse af arbejdet.

 

 

Der har været inspektion på legepladsen, og der er mange ting som skal laves om.

HC har haft samtale med Jan Thomsen

 

 

 

Halvårsregnskab for første halvår 2012.

1.     halvår kom ud med et underskud på 163.399.66 kr. set i forhold til 2011 er det godt 20.000 kr. mindre end 2011.

 

Forslag fra 2 beboere i Birkeparken.

 

1: Containeren nedgraves, så det er nemmere at hælde en trillebør af. Der laves sliske så containeren kan køres ned.

 

2: Der etableres vaskeplads, med muglighed for vand og strøm mod betaling.

 

Der er enighed om at bestyrelsen arbejder videre med forslagene 1 og 2, de skal op og afgøres på et afdelingsmøde

 

3: At bestyrelsen stiller forslag til kommunen ang. Fodgængerfelt ved helleanlæg på Nr. Hostrupvej mellem lindeparken og Birkeparken.

 

Bestyrelsen er enig om at forslaget er godt, og at vi gerne vil udvide det med overgang Birkeparken / Skolestien vest for Fyrreparken.

Samtidig vil vi gerne arbejde for at 50 km skiltet som står inden indkørslen til Birkeparken flyttes forbi overganen Birkeparken / skolestien vest for Fyrreparken

HC tager sig af henvendelse til kommunen.

 

 

Kursuskatalog fra Dalbo.

 Der blev orienteret om de aktuelle kurser.

 

3: Orientering fra Bestyrelsesmedlemmer

HC. orienterede om Boligmessen den 23-24. sept. hvor boligforeningen har en stand.

 

Tilfredshedsundersøgelse blandt alle beboere.

HC orienterede om organisationsbestyrelsens planer om tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne.

Undersøgelsen udsendes først i sept. og skal tilbagesendes senest 21. sept.

 

Orientering fra HB mødet 27. aug.

 

Referaterne kan ses på boligforeningens hjemmeside.

 

 

4: Orientering om fælleshuset

Carl fortalte at der er stor udlejning af fælleshuset, og at der pt. er 7 bestillinger af sal resten af året, salen er bestilt 8 gange af dagplejemødrene, og der er 3 kurset bestilt af Dalbo.

Økonomien ser godt ud, indtil nu har vi en indtægt ved udlejning på 36.000 kr.

 

Lejeaftalen ændres så den er nemmere at forstå hvad angår depositum og leje af fælleshuset.

 

Der købes stativ til foldere for udlejning af begge fælleshuse i boligforeningen.

 

 

5: Dato for næste møde

Næste møde er aftalt til tirsdag den20. nov. kl. 17.00, mødet afsluttes med et par stykker smørrebrød.

 

 

6: Eventuelt..

Der var intet under dette punkt.

 

 

Referat uddelt til bestyrelsen den 5. sept.2012Referat fra bestyrelsesmødet Birkeparken 22.5.2012

Tilstede: Carl Lorentzen, Jørgen Jensen, Hans Chr. Nielsen,

Marie Jensen, Peer Isenblatter

 

                                                                 Dagsorden

Velkomst ved formanden

1: Gennemgang og underskrift af referat fra mødet den 10. april.2012

Referatet godkendt uden rettelser         

 

2: Konstituering af Bestyrelsen

Valgt blev.

Formand Hans Chr. Nielsen

Næstformand Jørgen Jensen

Ansvarlig fælleshuset Carl Lorentzen

 

3:  Orientering fra Formanden

Henvendelse fra Bøgeparken om deltagelse i udflugt til Hjemsted Oldtidspark lørdag den 16.juni, bestyrelsen har pænt sagt nej tak, dette skyldes uenighed om betaling af bus.

 

Ansøgning om tilladelse til opsætning af udendørsstik og spot til nr. 74 og 92, tilladelse er givet. med den klausul, at arbejdet skal udføres af en autoriseret installatør

 

Ansøgning om opsættelse af drivhus,

Da drivhuset er placeret så den er i vejen for rengøring af fortov, er tilladelsen givet med den klausul, at opstiller holder hele fortovet rent for sne og is.

 

Tilladelse til opførelse af overdækket terrasse, tilladelsen er givet med de relevante bemærkninger om håndværkmæssig udførelse..

 

Tilladelse til opførelse af redskabsrum, tilladelse er givet med de relevante bemærkninger om håndværkmæssig udførelse.

 

Tilladelse til opførelse af overdækket terrasse, tilladelsen er givet med de relevante bemærkninger om håndværkmæssig udførelse.

 

Grundkursus for afdelingsbestyrelsens opgaver.

Dato den 3. okt. kl. 17.00 – 21.30 i Fælleshuset Birkeparken, bestyrelsen tilmelder sig til formanden

 

Grundkursus Afdelingens Økonomi Dato den 14. nov. kl. 17.00 – 20.30 i Fælleshuset Birkeparken bestyrelsen tilmelder sig til formanden.

Vicevært Carsten Buhl fylder 50 år den 29. juni, afdelingsbestyrelsen har bevilget en gave til en

værdi af ca. 300. kr.

 

Birthe Fuchs er langtidssygemeldt, Bestyrelsen har bevilget en vin og chokoladegave, ca. 300.kr.

Figurer i plænen foran fælleshuset Skal renoveres, der er aftalt arbejdsdag den 6. juni kl. 10.00, HC sørger for materiale.

4: Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

Der var intet under dette punkt.

5: Orientering om fælleshuset

Der mangler en dyne og pude i værelse nr. 1, hvornår den er fjernet vides ikke, der er besluttet at supplere op, så der er dyne og pude til hver seng.

Lejeaftaler som er bestilt fremadrettet

14 overnatninger i værelser

10 arrangementer bestilt af Birkeparken

2 arrangementer fra øvrige afdelinger.

3 arrangementer bestilt udefra

9 arrangementer under andre arrangement, f.eks. fødselsdag, kurser osv.

6: Dato for næste møde

Datoen er aftalt til tirsdag den 4. sept. 2012. kl. 14.00

8: Eventuelt.

Der var intet under dette punkt.

 

Referat udleveret til bestyrelsen den 24.5.2012
Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 10. april 2012

 

Tilstede. Alle.

 

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmødet.

 

                                                                 DAGSORDEN

 

1:Gennemgang og underskrift af referat fra mødet den 26. jan.2012, referatet blev underskrevet uden bemærkninger

 

 

2: Orientering fra Formanden

                     

Birkeparken 74 har fået tilladelse til opsætning af overdækket terrasse,

Tilladelsen er givet på betingelse af at arbejdet bliver udført håndværksmæssig korrekt udført

 

 

Birkeparken 124 har fået tilladelse til opsætning af badeværelsesinventar.

Tilladelsen er givet på betingelse af at arbejdet bliver udført korrekt, og tilslutning af vvs udføres af en autoriseret installatør.

 

Ny beboer

Birkeparken nr. 124, pr. 15.3.2012

Birkeparken nr. 13, pr 1.3.2012

Birkeparken nr. 50, pr. 15.2.2012

Birkeparken nr. 6, pr. 1.4.2012

 

 

 Birkeparken 19 har først i feb. bedt om flytning af parkeringsplads, så den kom nærmerehans indgang.

 

Sagen er overdraget til Carsten, som har givet afslag.

Afslaget skyldes, at får en lov til at flytte plads, så kommer andre også, det kan give problemer fremover.

 

Der er indkaldt til Valgmøde til repræsentantskabet i BL, valgmødet afholdes den 25. april på Rødekro kro. HC stiller op til repræsentantskabet.

 

 

Niels Hattens stopper som formand på generalforsamlingen, i hovedbestyrelsen er vi i gang med en afskedsgave.

Der er planer om en weekendtur, og at det er afdelingerne som giver gaven.

Prisen pr. lejlighed er på 3.20 kr. hvilket betyder at afdelingen betaler 404,20 kr.

Bestyrelsen har besluttet at afdelingen deltager i gaven

 

 

 

Foldere, Der er nu lavet en del foldere, og der er lagt 3 på vor hjemmeside. Det er et om fjernvarme, et om de nye lyskilder, og et om at være aktiv beboer i boligforeningen.

 

 

 

3: Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

 

Containeren til haveaffald, der er Skærtorsdag opsamlet 7 plastiksække fra containeren, de 3 var fra fælleshuset med madaffald.

Hvad gør vi ved det? Der er besluttet at udsende et nyhedsbrev omkring havecontaineren, at der ikke må fyldes andet end haveaffald i den, og at plastiksække og plastikposer skal i affaldsstativer ved siden af containeren.

 

Det koster ca. 1.000 kr. hvis containeren skal sorteres på containerpladsen, et sådan beløb vil kun blive betalt v1. gang, så vil containeren blive afbestilt.

 

Hvad angår køkkenaffald fra fælleshuset, er der lavet retningslinjer for hvordan det håndteres, der opsættes skilt med retningslinjer i fælleshuset.

 

 

 

 

 

4:Orientering om fælleshuset

Container til køkkenaffald, den vi har i fælleshuset er for lille, og er tit fyldt så lejere ikke har mulighed for at komme af med affaldet.

                     

Der er besluttet at bestille en ny, så vi har 2. Den ene skal så forsynes med lås, så det er afdelingsbestyrelsen der styrer hvad der kommer i den.

Pris pr. år. 2.250.00 kr. + tømning.

 

 

Der er lavet skrivelse om hvordan opvaskemaskinen håndteres, alt skal tørres af når det kommer ud af opvaskemaskinen, så vi undgår kalkpletter.

 

Carl har haft forespørgsel om lån af stole fra fælleshuset til privat brug.

Der var en snak om problemet, og beslutningen blev, at det ikke kan lade sig gøre.

 

 

Carl oplyste at udlejningen i 2011 har været godt, der er indtægter for 31.180 kr. og udgifter for 38.000 kr.

Det betyder at vi har et underskud på 6.820 kr. før huset hviler neutralt.

 

Der har været udlejninger i 2011og bestillinger i 2012 til følgende grupper.

 

                                                 2011             2012

Birkeparkens beboere                                   16                 10

Øvrige afdelinger                                              4                    7

Udefra                                                                1                    3

Andre formål                                                     3                    7

Overnatning i værelser                                    67                 10

 

Der har været forespørgsel om leje af huset til kursus, fra Dalbo den 3. okt. og den 14. nov. hvor der forventes ca. 50. deltagere.                                      

 

 

5:Afdelingsmødet 2012

 

Beretning.

Afdelingens beretning er godkendt af afdelingsbestyrelsen

 

 

Forslag.

Der er indkommen et forslag om hunde, forslaget er indsendt anonymt, så det forhindre i at det kan behandles på afdelingsmødet.

 

 

Valg.

Da Elin og Tove ikke ønsker genvalg, er det kun HC som er på valg, hvis forslaget om ændring af bestyrelsen bliver godkendt.

 

Suppleanter.

Marie opstiller

Vi skal finde en ny suppleant.

Regnskab

Der er et overskud på 169.141,00kr..

Det betyder ingen huslejestigning.

 

Carl fremlægger regnskab og budget.

 

 

6:Dato for næste møde, aftales efter afdelingsmødet

 

 

7:Eventuelt.

Der var intet til dette punkt.

Mødet afsluttes med kaffe og æblekage, som Marie havde med.

 

 

Referater uddelt til bestyrelsen den 11.4.2012Referat fra bestyrelsesmødet 26. jan. 2012.

 

Tilstede: alle

 

 

1: Gennemgang og underskrift af referat fra mødet den 6.dec..2011,

 Referatet godkendt og underskrevet.

  

 2: Orientering fra Formanden

 

Ansøgning om opførelse af redskabsrum, fra nr. 5.

Tilladelse er givet i.h.t medsendte tegning, og efter de retningslinjer som er opført i tilladelsen. Skuret som er ansøgt om er på 9,5 kvm.

 

De 2 tilladelser som først i dec. blev givet, er der konstateret at der er installeret strøm med afbryder og stikkontakter.

I henhold til forsikringsbestemmelserne er strøm kun tilladt at installere af en autoriseret el-installatør.

Den endelige godkendelse kan først foretages, når der ligger dokumentation for at arbejdet er udført korrekt.

 

 

Ny beboer i nr. 35.  Pr. 1.1.2012

 

Skrivelse om flytning af udvendig opsat trådhegn.

Trods flere skrivelser er det trådhegn som ulovligt er opsat på udvendige side, ikke fjernet.

Der er nu sat en ny frist til den 16. jan. 2012, er hegnet ikke fjernet til ovennævnte dato, vil hegnet blive fjernet for beboeren regning.

Det oplyses at hegnet er fjernet inden udgangen af fristen.

 

 

Publikation om fælleshuset vil blive udsendt, der trykkes 229 stk. til uddeling 25 stk. på Pileparken – 26 stk. på Lærkeparken – 25 stk. på Lindeparken – 24 stk. på Bøgeparken, her er kun uddelt til villaer – 40 Stk. på Fyrreparken – 80 stk. på Egeparken, og 9 stk. på Kastanievej.

 

Kursustilbud til afdelingsbestyrelsen.

Henvendelse til nyvalgte om grundkursus den 9-10 marts på Scandic Hotel i Odense.

 

Kursus om råderet, den 23-24 marts på SI Centeret Rødekro, kurset henvender sig til alle interesserede i afdelingsbestyrelsen

 

 

Afdelingsmødet her i Birkeparken er sat til den. 16. april 2012 kl. 20.00

 

 

Boligforeningens generalforsamling er sat til den. 9. maj. 2012 kl. 19.00 på Røde Kro.

 

Næste hovedbestyrelsesmøde er den 30. jan. 2012

 

 

3: Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

Jørgen mente at figurerne som er opsat på plænen foran fælleshuset trænger til renovering.

Der er vedtaget at figurerne rettes op, får ny top muligvis kunstige grønne planter, da planterne ikke kan klare tørken om sommeren.

Kroppen, her undersøges hvad kunstigt græs koster.

 

Carl opfordrede bestyrelsen til at møde op til Boligforeningens generalforsamling den 9. maj for at støtte HC som kandidat til formandsposten.

 

Marie fortalte at beboerne i nr. 126 den 17. feb. Har diamantbryllup, og opfordrede til at vi sætter lys i vinduer til glæde for dem.

 

 

4: Orientering om fælleshuset

 

Fælleshuset er meget udlejet for tiden, der er 13 fester frem til sommerferien, derudover er der et par børnefødselsdage.

Huset har været udlejet udenfor boligforeningen en enkelt gang, derudover er der en ny forespørgsel.

 

Carl mente at vi skal lave ordningen med at bestyrelsen samlet hjælper hinanden med at gennemgå køkkenet og vaske glas fra de 2 gange årlig, til 4 gange årligt.

Dette er besluttet, bestyrelsen mødes i fælleshuset den 9. feb. Kl. 14.30

 

Der er besluttet at købe endnu en rullebord. Carl ordner det.

 

Carl og HC vil forsøge at finde plads til hylde til mikrobølgeovn 

 

 

5: Afdelingsmødet 2012

 

HC kom med et forslag om Tema for afdelingsmødet 2012

Temaet kan være Emnet Grøn miljø og besparelse,

 

HC har udarbejdet et oplæg til besparelse på lysregningen, for udvendig lys her i Birkeparken.

Besparelsen skal ske ved at vi ændre belysningen fra energisparepærer, til belysning med LED lys.

Besparelsen vil efter udregningen være på 12.641 kr. pr. år. Udover besparelsen er der som tillæg en besparelse på CO2 udledning.

 

Det første år vil besparelsen blive brugt til udskiftning at pærer.

 

Der er aftalt et møde med boligforeningens el firma, den 1. feb. Så vi kan finde ud af om forslaget kan holde, hvad det vil koste at ændre til de nye pærer, osv. Så vi ved hvor vi står inden afdelingsmødet.

 

Der blev aftalt at HC udarbejder et forslag til afdelingsmødet om ændring af udendørs lampesteder, så belysning fremover foregår med LED pærer.

 

Samtidig kan forslaget til afdelingsmødet være at der bliver orienteret om mulighederne for besparelse for de enkelte beboere, her er aftalt at HC udarbejder materiale og orienterer beboerne om hvilke muligheder der er.

 

 

På afdelingsmødet den 6. dec. 2011 var et forslag om ændring af bestyrelsens størrelse, der blev aftalt at spørgsmålet tages op til første møde i 2012.

 

Oplæg til ajourføring af afdelingsbestyrelsen.

 

Oplægget går ud på at vi her i Birkeparken ajourfører vor afdelingsbestyrelse, ved at ændre bestyrelsen til 3 personer i stedet for 5, samtidig reducerer suppleanter fra 2 til 1 suppleant, derved tilpasser vi bestyrelsen efter de opgaver der er her og nu, og vil være fremover, og så vor afdelingsbestyrelse tilpasses til boligforeningens andre afdelinger.

 

Boligforeningens vedtægter kapitel 4. omhandler afdelingerne. paragraf 13 stk. 5 omhandler afdelingens størrelse, her står.

Afdelingsmødet træffer beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse. Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Valgbare som medlemmer af afdelingsbestyrelsen er boliglejere i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer.

 

Der var indlæg fra Tove og Elin, som oplyste at de ikke stiller op til valg i år, de synes at de har taget deres tørn.

Derudover har Lene meddelt at hun flytter fra Birkeparken pr. 1.april, og derfor ikke er kandidat til suppleant post.

 

Der er af bestyrelsen besluttet at valget 2012 på grund af udmeldingerne kun hvis forslaget vedtages omhandler valg af 1 person, samt 1 suppleant.

 

  På valg i 2012 var.

Hans Chr. Nielsen, han modtager genvalg.

Tove Wienke, hun modtager ikke genvalg

Elin Horup, hun modtager ikke genvalg.

 

Som suppleant.

Marie Jensen, hun modtager genvalg

Lene Rasmussen, modtager ikke genvalg

 

Rundskrivelsen om opskrivning til carport har medført 2 henvendelser, det er ikke nok til at opføre 6 carporte, så bestyrelsen har besluttet at der ikke kommer forslag herfra.

 

 

 

Eventuelt et forslag om ændring af hegnshøjde på de yderste hegn rundt om Birkeparken.

Der blev besluttet at bestyrelsen stiller med et forslag om regulering af hegnshøjde på det yderste hegn omkring Birkeparken til 1,80 m.

HC udarbejder forslaget.

 

 

6: Dato for næste møde

Mødedato er fastsat til tirsdag den 10. april 2012 kl. 19.00

 

7: Eventuelt.

Der var intet under dette punkt.

 

 

Referat uddelt til bestyrelsen den 28.1.2012

 

 

 

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

29.07 | 13:20

Hej Betina
Vil du kontakte vor kontor på 74662370, det er dem som står for udlejningen
hilsen
Hans Chr. nielsen

29.07 | 13:18

Hej Britt
Vil du kontakte vor administration på tlf. 74662370, det er kontoret som står for udlejningen
Hilsen
Hans Chr. Nielsen

28.07 | 18:13

Hej er det muligt at leje fælleshuset fra torsdag d 26/8 kl 18 til d 28/8 kl 12
Vi bor Bøgeparken

14.03 | 15:21

Svend Lykke Andersen Tak for din kommentar på hjemmesiden, det er jo beboerne som i sidste ende på afdelingsmødet bestemmer om vi har gjort arbejdet godt nok.