Siden vil indeholde oplysninger om årets afdelingsmøde:
Indbydelse - Beretning - Forslag - Referat fra Mødet 


 2010RØDEKRO ANDELSBOLIGFORENING
indkaldelse til ordinært afdelingsmøde

torsdag den 18. marts 2010 18.30 - 20.00 i fælleshuset Birkeparken

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Afdelingsbestyrelsens årsberetning

3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for år 2011 samt forelæggelse af

regnskab 2009 (bilag eftersendes)

4. Afdelingsbestyrelsens forslag, bilag vedlagt

5. Indkomne forslag

6. Valg af 3 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år

Efter tur afgår:

Hans Chr. Nielsen, Birkeparken 68

Elin Horup, Birkeparken 86

Tove Wienke, Birkeparken 80

7. Valg af suppleanter

8.Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal afleveres skriftligt til afdelingsbestyrelsen senest 2 uger før mødet.


Forslag til afdelingsmødet Birkeparken

torsdag den 18. marts 2010


1: Forslag om forbud mod trampolin i haven i perioden 1.11 – 1.4.

For at undgå ulykker i forbindelse med efterårs- og vinterstorme, hvor trampoliner letter og flyver rundt i området ønsker afdelingsbestyrelsen gennemført et forbud mod opstillede trampoliner i haverne i Birkeparken i perioden 1.nov. til 1.april.

Begrundelse for et forbud er, at ejeren af trampolinen ikke kan drages til ansvar for skader påført af en flyvende trampolin. Det er skadelidte som står tilbage med udgifterne for skaderne.

Er det en bil som rammes, er det bilens kaskoforsikring som skal dække skaden, er bilen ikke kaskoforsikret, er der ingen dækning at hente.

2: Forslag om fremover 1 container til haveaffald for hele Birkeparken

Forslaget skal ses i den sammenhæng, at udgifterne reduceres til det halve, hurtigere tømning reducerer lugtgener.

Skal vi fortsætte med container til haveaffald?

Kan vi klare os med 1 container for hele området?

Hvor skal placeringen være?

3: Forslag om parkeringsplads til trailere.

Afdelingsbestyrelsen stiller forslag om etablering af samlet parkeringsplads til områdets trailere, pladsen rømmes for jord og der lægges stabil grus, og opsættes stang foran pladsen til at låse trailerne til.

4: Forslag til Hus og Havereglement.

Under Generelle oplysninger og bestemmelser.

Punkt Husdyr.

I forlængelse af stykket tilføjes:

SKAL FØRES I SNOR; OG EFTERLADENSKABER SAMLES OP

Under punkt 5. Særlig udvendig vedligeholdelse

I stk. 1 udenoms arealer

Tilføjes i 2 række mellem ordet ”side”, og ”udføres af lejer”.

Holde græsplænen i en afstand af 25.-30. cm. fra hegnets midte

Afdelingsbestyrelsen


Referat fra afdelingsmødet 2010

Afdelingsmøde afd. 12 – Birkeparken, den 18.03.10

Fremmødte: 24 husstande

Endvidere deltog fra administrationen Birthe Fuchs.

Afdelingsformand Hans Chr. Nielsen bød velkommen til det årlige afdelingsmøde, hvorefter man gik over til behandling af dagsordenen.

1. Valg af dirigent

Afdelingsformanden efterlyste forslag til dirigent.

Jimmy Schmidt blev foreslået og valgt som dirigent.

2. Afdelingsbestyrelsens årsberetning

Afdelingsformanden oplæste afdelingsbestyrelsens skriftlige årsberetning, der ikke gav anledning til kommentarer.

Årsberetningen er vedlagt referatet som bilag.

3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2011 samt forelæggelse af regnskab 2009

Afdelingsbestyrelsesmedlem Carl Lorentzen gennemgik regnskab og budget med følgende bemærkninger:

Regnskab 2009

Årets resultat gav et underskud på kr. 156.335, der bl.a. skyldes merudgifter til prioritetslån, renovation, mindre renteindtægt samt en overskridelse på almindelig vedligeholdelse. Underskuddet afvikles over 3 år.

Afdelingen har fået 2% i rente af den løbende mellemregning med hovedforeningen.

Den ekstra ordinære indtægt vedrører tilbagebetaling af lønsumsafgift.

Der fremkom et enkelt spørgsmål vedr. udgiften til rengøring af fælleshuset. Hertil blev svaret, at udgiften til rengøring i 2009 har andraget ca. kr. 21.000. Beløbet vil blive væsentlig reduceret i 2010, da der fremover kun bliver rengjort efter behov.

Der fremkom ikke yderligere spørgsmål til fremlæggelsen.

Budget 2011

Budgettet medfører en huslejestigning på 6,4%, der bl.a. skyldes stigning i ydelse på prioritetslån, renovation, administrationsbidrag samt mindre renteindtægter.

Administrationsbidraget er fastsat til kr. 3.630 pr. lejemålsenhed.

Der fremkom spørgsmål om der er ”loft” på huslejestigning. Der blev svaret, at der ingen loft er på huslejestigninger. Budgettet skal laves ud fra de forudsætninger der foreligger, og der må hverken budgetteres med under- eller overskud.

Budgettet blev herefter godkendt.

4. Afdelingsbestyrelsens forslag, udsendt med indkaldelse

1)Forslag om forbud mod trampolin i haven i perioden 01.11. – 01.04.

Afdelingsformanden argumenterede for forslaget om forbud mod trampolin i haven i ovennævnte periode, jf. bilag til indkaldelse.

Forslaget blev vedtaget og indarbejdes i hus- og havereglement.

2)Forslag om 1 container til haveaffald for hele Birkeparken, jf. bilag til indkaldelse

Afdelingsformanden redegjorde for forslagets 3 underpunkter.

a)Skal der fortsættes med container til haveaffald?

Forsamlingen besluttede at fortsætte med ordningen.

b)Kan vi klare os med 1 container til hele området?

Forsamlingen besluttede, at der opstilles 1 container for hele området.

Hvor skal placeringen være?

c)Forsamlingen besluttede, at placeringen skal være ved fælleshuset.

3)Forslag om parkeringsplads til trailere, jf. bilag til indkaldelse

Der var indhentet tilbud på etablering af parkeringsplads til trailere, pris ca. kr. 15.625,00.

Forsamlingen besluttede, at iværksætte arbejdet, som beskrevet. Placering ved fælleshuset.

4)Forslag til hus- og havereglement vedr. husdyr og udenomsarealer, jf. bilag til indkaldelse

Afdelingsformanden redegjorde for forslagene, hvor der ønskes tilføjet at hunde skal føres i snor og efterladenskaber samles op. Ligeledes ønskes afsnit vedr. udvendig vedligeholdelse udvidet til at der skal være 25-30 cm fri jord fra græs til hækplanter.

Forsamlingen besluttede, at tilføjelsen indarbejdes i hus- og havereglementet.

5. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

6. Valg af 3 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år

Efter tur afgår:

Hans Chr. Nielsen, Birkeparken 68

Elin Horup, Birkeparken 86

Tove Wienke, Birkeparken 80

Alle blev genvalgt for 2 år.

Afdelingsbestyrelsen består herefter af:

Hans Chr. Nielsen, Birkeparken 68

Tove Wienke, Birkeparken 80

Carl Lorentzen, Birkeparken 30

Jørgen Jensen, Birkeparken 100

Elin Horup, Birkeparken 86

7. Valg af 2 suppleanter

Følgende blev foreslået og valgt:

Lene Rasmussen, Birkeparken 48, blev valgt som 1. suppleant

Marie Jensen, Birkeparken 28, blev valgt som 2. suppleant

8. Eventuelt

Afdelingsformanden nævnte, at afdelingsbestyrelsen arbejder på en såkaldt ”kørselsordning”, hvor beboere fra Birkeparken kan få tilbudt kørsel ind til byen på faste dage (indkøbsdage) til ca. kr. 10,00. Afdelingsbestyrelsen arbejder videre med ideen.

Der blev stillet spørgsmål vedr. hegnshøjde, som var blevet behandlet og udsat på et tidligere afdelingsmøde. Afdelingsbestyrelsen arbejdet videre med spørgsmålet.

Ligeledes blev nævnt, at afdelingsbestyrelsen arbejder på forskellige muligheder for sponsorer.

Afdelingsformanden sluttede mødet med en tak til mødedeltagerne for et godt møde.

Afdelingsmødet, den 18.03.10Beretning fra Afdelingsbestyrelsen Birkeparken

torsdag den 18 marts 2010

I afdelingsbestyrelsens beretning vil vi komme ind på lidt af det som er sket i det forløbne år her i afdelingen, ligesom vi vil prøve at se fremad og fortælle om de ting vi i det kommende år har tænkt os at arbejde med.

Bestyrelsen har i det forløbne år holdt 8 bestyrelsesmøder, hvor vi har behandlet de relevante opgaver som har været i året som gik.

Her i jan. deltog bestyrelsen i et kursus i Højer, sammen med Skærbæk-Løgumkloster og Højer boligforeninger

Vi har siden sidste afdelingsmøde haft udskiftning i bestyrelsen, Gudrun Larsen bad om at blive afløst på grund af sygdom. Ind kom 1. suppleant Elin Horup.

Vi forsøger at holde beboerne orienteret, om hvad der sker i afdelingen ved at sende beboerinformationer ud, når der er ting som er vigtige for hele området.

Her i jan. 2010 har afdelingen fået oprettet hjemmeside, siden kan findes under navnet

www.afd12birkeparken.dk

Hjemmesiden er oprettet for at informere vore beboere hvad der sker i afdelingen, siden vil altid være opdateret så det som står på siden er det nyeste.

F.eks. kan man altid på siden se de gældende Hus og Havereglement, er familien ved at planlægge en fest, ja så kan man gå ind for at se om huset er udlejet på dagen.

Vi har oplysninger om klubber, nyhedsbreve, vi har generelle informationer, hvor vi fortæller om at bo i Birkeparken.

Et af de ting som vi har manglet er opslagstavle, plads hvor beboerne f.eks. kan sætte ting til salg, bringe informationer beboere imellem, det kan nu lade sig gøre på hjemmesiden.

Vi har et fotoalbum, hvor der bliver indlagt billeder fra afdelingens arrangementer. Sidste punkt er boligforeningens nye vedtagende målsætninger for de næste 3 år.

Efterårsstormen i nov.2009 hvor 3 trampoliner fløj gennem luften og forårsagede skader, har medført at afdelingsbestyrelsen her til afdelingsmødet stiller med et forslag om forbud mod opstillede trampoliner i haverne i vintermånederne

Det gik ud over 2 tage, samt 2 biler, det var et held ingen mennesker blev ramt..

Vi har igen i 2009 haft hærværk i afdelingen, på det grundlag havde bestyrelsen indkaldt til beboermøde den 2. april, om hvad vi gør ved problemerne.

Vi må sige at stemningen til at gøre noget ved problemerne var der ikke.

Der mødte kun12 personer op, inkl. bestyrelsen, og der var kun repræsentation fra 7 husstande, så en eventuelt overvågning blev droppet.

Siden mødet er der sket meget hærværk. Ved bolig nr. 3, blev samtlige vinduer smadret om natten. Her er gerningsmanden ikke fundet.

Senere på året gik det ud over nr. 42, her er smadret 2 vinduer, og vi har heller ikke her nogen gerningsmand regningen kan sendes til.

Da vi ikke har glasforsikring herude, er det kun afdelingen som står tilbage og skal betale regningen.

På afdelingsmødet i 2009 blev besluttet at afsnit 1 fik nye Køle/fryseskabe, samt nye emhætter.

Opsætningen foregik i nov. - dec. måned, hvor vi fik skiftet i 25 huse.

Ved et tilfælde fandt Egon ud af at vi havde fået en anden emhætte end det som var bestilt.

Vi har i afdelingsbestyrelsen den opfattelse at det produkt som er nævnt i tilbuddet, selvfølgeligt også er det vi skal have leveret, man kan ikke levere et billigere produkt. Vi snakker her om et samlet beløb på ca. 270.000 kr.

Efter en del forhandling mellem firmaet og boligforeningens tekniske rådgiver, har firmaet tilbudt at lave de opsatte emhætter om så de svarer til tilbuddet.

Regeringen har besluttet at energimærke alle huse, det har vi også fået lavet i boligforeningen, her i Birkeparken løb en sådan behandling op på 21.000 kr., penge vi synes at vi ikke rigtig får noget ud af.

Det sker med mellemrum at vi får henvendelse om fremvisning af Birkeparken, den 18. sept. var Kristiansdal og Næsby boligforening på besøg med 20 personer for at se hvordan vi har indrettet Birkeparken.

Vi har fra bestyrelsen fortalt og vist området og fælleshuset.

De gav udtryk for at der var mange ting de kunne tage med hjem i deres overvejelse til nyt byggeri.

De var vildt begejstret for fælleshuset, og gav ved rundvisningen udtryk for at bebyggelsen bar præg af harmoni og hyggeligt atmosfære.

På afdelingsmødet 2009 under eventuelt, ønskede en beboer plantet nye planter i læbælte ud mod nr. Ønlevvej, i stedet for de som var gået ud.

Viceværterne har været i gang med at sætte nye planter ud, desværre er der måske børn som har moret sig med at rykke alle op igen.

Planterne er måske redet, selv om de lå et stykke tid inden det blev opdaget, og vil i år blive plantet igen.

Det er ærgerligt at sådanne ting sker, viceværterne behøver ikke at gøre arbejdet 2 gange for at få tiden til at gå, de har nok at rive i hele sommeren.

Der var også ønske om opslagstavle, og der blev lovet at bestyrelsen vil arbejde videre med det.

Opslagstavle har vi arbejdet videre på, men vi har ikke købt nogle.

Pr stk. koster opslagstavler ca. 4.500 kr. dertil skal lægges små 500 kr. til opstillingsbøjler.

Bestyrelsen synes det var for dyrt.

Vinter, snevejr og glatte veje har vi mærket rigeligt i år i hele landet, ikke mindst her i Sønderjylland.

Det har medført enormt meget arbejde for vore viceværter med sneskovl og saltspreder.

Helt galt gik det sidst i jan. og først i feb. hvor saltet slap op, sne kom der masse af så det var umuligt at få plads til at skovle det væk.

Vi har et par gange i løbet af vinteren haft store maskiner til at fjerne sneen, det medfører så fastkørt sne som blev glat som en skøjtebane.

Vi har i bestyrelsen hørt at der var beboere som har været utilfreds med snerydningen, men at skyde på vore viceværter af den grund, synes vi er urimeligt, de knokler fra 4.30 om morgenen og kørte mange gange til langt ud på aftenen, og har gjort et godt stykke arbejde.

Sammenligner vi os med de dyre huse som omgiver os, er der stor misundelse derfra på vor snerydning.

Aktiviteter

Bestyrelsen har valgt at satse på mange aktiviteter fordi vi har faciliteterne til det i form af huset. Vi er af den opfattelse at vi gerne vil dele det med de andre afdelinger i boligforeningen.

Derfor vil mange af de aktiviteter vi laver blive udbudt til, at alle beboere i Boligforeningen kan deltage

Vi skal så bare have fundet ud af på hvilke måde indbydelserne skal foregå på.

Vi har i årets løb haft en del arrangementer, men som alle andre foreninger er det svært med opbakningen. Nogle gik godt, f.eks. loppemarked for børn, andet ingen tilslutning.

Blandt andet et arrangement til et besøg på TV SYD, som var udsendt til hele boligforeningen, der var 15 tilmeldinger, det blev aflyst.

Vi har haft sommerfest, som var vellykket, der var stor opbakning både eftermiddag og aften, en fest som mange har reageret på med forslag til nye indslag, f.eks. starte omkring middag, lave eftermiddagen så børn og voksne har en god eftermiddag sammen.

Sommerfesten blev sponsoreret af Arbejdernes Landsbank, og på deres aktionærmøde i går onsdag blev vist billeder af glade børn i fuld aktivitet her fra Birkeparken..

Der ligger billeder fra sommerfesten i fotoalbummet på vor hjemmesiden.

Den 5-6. feb. har vi afviklet maleriudstilling, et vellykket arrangement men her løb vi ind i en spejlglat weekend, så lørdag var der få besøgende, men der kom mange om søndagen.

Her på lørdag den 20 marts har Dartklubben indbudt til Musik og dans, med spisning som starter kl. 17.30, det er et godt initiativ, som efter hvad vi har hørt bliver til noget.

Af nye aktiviteter i 2010 har vi et par forslag, det ene er en sangaften i samarbejde med Ryttervænget, det andet er et spændende projekt, hvor vi laver Birkeparken om til en motorbane, det vil sige i ministørrelse.

Til det har vi en aftale med Torben i nr. 18. som sammen med Modelbil klubben i Søgaard vil lave en opvisning i hvad de får tiden til at gå med. Også her bliver hele boligforeningen indbudt.

Vi har flere aktiviteter som vi vil fortælle lidt om under eventuelt.

Fælleshuset.

Udlejningsreglerne har i årets løb fået en opdatering, de regler som var gældende har virket siden husets start.

Vi fortsætter fremover med de samme priser for udlejning, men der er sket ændring i betingelserne for udlejning, og de er gjort mere fleksible, så dem som ønsker at begynde opstillingen noget før, kan leje fra fredag aften, og de som vil bruge huset i hele weekenden har mulighed for det.

Samtidig er der sket ændring, Solveig er stoppet og Carl Lorentzen står nu for huset.

Samtidig har vi ændret så Carl også står for udlejningen, det er bestemt ikke fordi vi ikke var tilfreds med Birthes arbejde, det fungerede fint, men vi havde en som gerne ville stå for huset, en som kunne bruge sin erfaring fra Hjordkær Forsamlingshus.

Vi kan så også derved bruge vor hjemmeside til at meddele, hvornår huset er ledig.

Vi har i år fået gulvet renoveret i fælleshuset, slitage og huller fra stilethæle har medført at en afslibning ikke kunne lade sig gøre, så en beklædning med tæppefliser var nødvendigt.

Vi har fået et helt andet hus ud af det, et afslappet og dejligt lokale, hvor akustikken er blevet helt i top.

Vi skal nu vente på 5 års eftersynet, så er det nok tid til at få malet salen, så det grimme revne ved vinduet laves så det holder.

Parkeringspladser

Vi har nu fået lavet 2 ekstra gæste parkeringspladser i 1. afsnit mod nord, vi mener nu at afsnit 1 er ved at være på højde med resten af birkeparken hvad angår parkeringspladser, at det lykkes at lave 2 pladser, skyldes at beboeren i nr. 23 afgav lidt af haven til formålet.

Vi håber at det har hjulpet på problemerne med at få plads til gæsternes biler, og vi vil i løbet af sommeren kikke på opmærkning af gæstepladser i hele området.

Vi har i bestyrelsen snakket om vandhullet her foran fælleshuset, og vi har en ide, for at få lidt forandring, vi vil lave 3 figurer, som skal illustrerer familien, far – mor og barn, men lidt specielle som i kan se på de 2 medbragte figurer.

Ideen er hentet fra Hartz, i byen Altanau, hvor det er deres bomærke.

Vi håber det kan være en spændende opgave at gå i gang med når sneen er smeltet, og vi håber i bestyrelsen at der er nogle friske mennesker som har lyst til at hjælpe med arbejdet, det kunne så når vi er færdige danne grundlag for en indvielsesfest.

Jeg vil afslutningsvis gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb, det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer, samtidig vil jeg gerne takke vore viceværter for den måde de holder området, det er ikke altid let at følge med når fugt og varme, kulde og sne, laver uorden i dagligdagen.

En tak skal også lyde til Birthe på kontoret, for altid smil og hjælpsomhed, det er en fornøjelse at komme på kontoret

Dette var ordene fra formanden,

Jeg giver ordet til Dirigenten og håber på en livlig debat af beretningen.| Svar

Nyeste kommentarer

29.07 | 13:20

Hej Betina
Vil du kontakte vor kontor på 74662370, det er dem som står for udlejningen
hilsen
Hans Chr. nielsen

29.07 | 13:18

Hej Britt
Vil du kontakte vor administration på tlf. 74662370, det er kontoret som står for udlejningen
Hilsen
Hans Chr. Nielsen

28.07 | 18:13

Hej er det muligt at leje fælleshuset fra torsdag d 26/8 kl 18 til d 28/8 kl 12
Vi bor Bøgeparken

14.03 | 15:21

Svend Lykke Andersen Tak for din kommentar på hjemmesiden, det er jo beboerne som i sidste ende på afdelingsmødet bestemmer om vi har gjort arbejdet godt nok.