Siden vil indeholde oplysninger om årets afdelingsmøde:
Indbydelse - Beretning - Forslag - Referat fra Mødet2011

RØDEKRO ANDELSBOLIGFORENING

Til

Beboere i afd. 12 - Birkeparken


Rødekro , den 25. marts 2011

Henned indkaldes til ordinært afdelingsmøde

tirsdag den 26. april 2011 kl. 20.00 : - 21 . 00 i fælleshuset Birkeparken

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2 . . . Afdelingsbestyrelsens årsberetning _ _

3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for år 2012 samt forelæggelse af
regnskab 2010 (bilag eftersendes)

4. Afdelingsbestyrelsens forslag, bilag vedlagt

5. Indkomne forslag

6. Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlernmer for 2 år
Efter tur afgår:

Carl Lorentzen , Birkeparken 30
Jørgen Jensen, Birkeparken 100

7. Valg af 2 suppleanter

8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på afdelingsmødet, skal afleveres skriftligt til
afdelingsbestyrelsen senest 2 uger før mødet.Bestyrelsens forslag til

Afdelingsmødet Birkeparken den 26. april 2011

Forslag 1: Ændrede regler for udlejning af fælleshuset :

Fælleshuset kan udlejes til alle.

Dog har beboere i Rødekro Andelsboligforening førsteret, i henhold til nedenstående regler

  • Reservation af fælleshuset kan ske 12 mdr. før, for Birkeparkens beboere.
  • Og 8 mdr. før, for beboere i andre afdelinger.
  • Ansøgere uden for boligforeningen 6. mdr. før arrangementet.

Forslag 2: Maksimum hegnshøjde.

I henhold til BL. (Boligselskabernes Landsforening) er det beboerdemokratiet i form af et afdelingsmøde som fastsætter regler for området, (Hus og have reglement)

Afdelingsbestyrelsen stiller forslag om valg af højde..

1. Max højde på levende hegn er 1,60 m.

2. Max højde på levende hegn er 1,40 m.

Afdelingsbestyrelsen beder om en skriftlig afstemning.

Afdelingsbestyrelsen

afd. 12 Birkeparken

Beretning fra Afdelingsbestyrelsen Birkeparken
mandag den 26. april 2011

I afdelingsbestyrelsens beretning vil vi fortælle lidt om det som er sket i det forløbne år her i afdelingen, og vore tanker for afdelingen

Bestyrelsen har siden sidste afdelingsmøde holdt 8 bestyrelsesmøder, hvor vi har behandlet de relevante opgaver som har været i året som gik.

Afdelingsmødet afholdes ca. 1 måned senere end vi plejer i boligforeningen, det skyldes en omlægning i administrationen, hvilket betyder at det er regnskabet som gør at afdelingsmøderne udsættes til april i stedet for marts.

Vi forsøger at holde beboerne orienteret om hvad der sker i afdelingen, ved at sende beboerinformationer ud når der er ting som er vigtige for hele området.

Fra start af 2010 er det et krav at referater fra afdelingsmøder skal gøres tilgængelige for beboerne, dette er vi fuldt på højde med, da referaterne er lagt ud på vor hjemmeside og kan ses der.

Det samme sker med de beboerinformationer som udsendes, har du smidt den væk, kan du gå ind på hjemmesiden og se den der.

Vor hjemmeside har nu fungeret siden feb. 2010, der har været en del inde for at følge med i hvad der sker her i Birkeparken, godt 11.300 har klikket ind på hjemmesiden i løbet af året.

Vi forsøger hele tiden at, det som ligger på hjemmesiden er det aktuelle, og vi forsøger at forbedre siden med nye ting, så beboerne her i Birkeparken har mulighed for at følge med i hvad der sker.

Vi har foretaget ændring i løbet af året, f.eks. skriver du en meddelelse til afdelingen, kommer det først på hjemmesiden, når det er godkendt af sidens administrator, dette er fundet nødvendigt af bestyrelsen, da det er bestyrelsen som er ansvarligt for hvad der bliver skrevet på siden.

Der vil i løbet af sommeren, når vor velkomstfolder til nye beboere bliver ændret, være mulighed for samtlige beboere at se den på hjemmesiden.

Her i folderen vil vi indsætte de forventninger vi har til nye beboere, de regler som er gældende, oplysninger om fælleshuset osv. Ud fra den betragtning, at det er nemmere at tilpasse sig i området når man ved hvad der er gældende.

Når vi får nye beboere er Carl Lorentzen rundt for at byde velkommen med en flaske vin, og vor velkomstfolder, så de nye har mulighed for at spørge ind til ting som de i starten ikke helt forstår.

Det er noget som vi har fået mange positive tilbagemeldinger om er godt modtaget.

Rødekro Andelsboligforening har i okt. deltaget i Boligselskabernes landsforenings Åben hus. Foreningens Åbent hus blev afholdt her i Fælleshuset.

Vi kan se at der er stor opbakning til Rødekro Andelsboligforening, der mødte 76 besøgende op som viste interesse for en bolig, det var et stort tal i forhold til andre boligforeninger i området.

Den økonomiske situation vi har i landet, den lave forrentning af boligforeningens kapital, oplevede vi på sidste års afdelingsmøde var medvirkende til et underskud i afdelingen, et underskud som ifølge reglerne bliver fordelt over 3 år. Den eneste mulighed for at få budgettet til at gå op var en huslejeforhøjelse.

Situationen ændrer sig ikke lige straks, der kan gå lang tid inden skuden er vendt.

Vi skal fremover vende os til at ønsker om forbedringer måske ikke kan gennemføres, fordi hensynet til en stabil husleje fremover kommer i første række.

Mange af afdelingens store udgifter har vi ikke den store indflydelse på, så som prioritetslån, renovation, administrationsbidrag, men vi forsøger at holde de udgifter som vi selv har indflydelse på, så lave som muligt.

Her skal vi have for øje, at vi bibeholder den standard vi har p.t., det er den som gør afdelingen attraktiv at bo i, og sørger for at nye beboere ønsker at flytte hertil.

Vi har i afdelingen udover på indtægtssiden huslejen for vore boliger, en indtægt ved at leje fælleshuset ud.

Lejen for fælleshuset i 2010 løb op på 22.250 kr. nok et af de største beløb endnu, men den kan muligvis komme højere op, og derved være med til at holde den husleje vi betaler nede.

Derfor har afdelingsbestyrelsen fremsat et forslag til ændring af reglerne for udlejning af fælleshuset.

Vi mener i forslaget vi senere skal behandle, at vi har taget højde for, at de som betaler huset bliver tilgodeset, så der er mulighed for at vi fortsat kan leje huset som vi plejer, og at en udvidelse af reglerne kan bibringe afdelingen et større afkast ved udlejning.

Selv om vi ændrer reglerne for udlejning, til også at dække udenfor boligforeningen, holder vi os på lovens grund, oplysningerne er fra Boligselskabernes landsforening.

På afdelingsmødet sidste år, fik bestyrelsen et spørgsmål om hegnshøjde, der blev lovet at vi i bestyrelsen arbejdede videre med sagen, spørgsmålet havde været til behandling på afdelingsmødet i 2007.

I 2007 gik spørgsmålene mest på om et afdelingsmøde kunne tage stilling til det, eller det var den enkeltes råderet.

Ifølge Boligselskabernes Landsforening er det alene afdelingsmødet som kan og skal beslutte en max højde.

Afdelingsbestyrelsen har taget punktet med i år, og stillet et forslag som afdelingsmødet skal tage stilling til.

Der er til afdelingsmødet indkommen 3 forslag fra beboerne, som vi på et senere tidspunkt skal tage stilling til.

Vi har i året 2010 fået opført de figurer som bestyrelsen fortalte om ved sidste afdelingsmøde, de skal symbolisere at børnefamilier er i centrum hos os, et sjovt indslag synes mange besøgende.

Figurerne blev i sommerens sol lidt afsvedne, men kommer fint her til foråret igen.

Samtidig er der sat krokus i plænen foran fælleshuset, for at pynte lidt op her i forårsmånederne. Begge ting, for til et minimum af udgifter.

Kørselsordning, så de som ikke har kørselsmulighed kan komme til Rødekro for at handle.

Bestyrelsen sendte i nov. en meddelelse ud om, hvem som ønskede at deltage, enten som kører eller som bruger.

Vi har fået tilbagemelding og kørselsordningen er iværksat. De som bruger ordningen betaler 15. kr. for kørsel frem og tilbage.

Der findes allerede ordninger, bl. andet Syd trafik og Ældresagen, begge synes vi er for dyre at bruge i hverdagen.

Arwos: er kommunens selskab som varetager opkrævning af vandafledningsafgift, Efter de er kommet i gang har Birthe ikke fået mindre arbejde, alle beboer som var tilmeldt PBS er slettet af PBS af Arwos, der kom en stak kuverter ind af døren, en for hvert lejemål som skulle sorteres i afdelinger, i husnumre og der skulle laves liste over forbrug, dette kort tid før betalingen af første rate skulle falde.

Derudover er der pålagt hver lejer en ekstra aflæsning af måler, de terminer som Rødekro vandværk bruger, kunne ikke bruges, så nu skal der aflæses den samme måler både i sept. til Arwos og i jan. til Rødekro vandværk.

Så pas på glemmer en forbruger at aflæse sin måler i sept. så falder der straks et gebyr på 257,00 kr. og gebyrer er nu ikke det mest spændende at bruge penge på.

Politikerne har besluttet at vandafledningsafgiften ikke skal stige, men pålægger et gebyr på 310 kr. pr. måler. Lidt af en skjult skat, som vi alle vil mærke i 2011, dette gebyr vil især mærkes hos de forbrugere som ikke har den store vandforbrug.

Containeren til haveaffald er tilbage igen, og står frem til sidst i okt. Mdr.

Ordningen var sidste sommer meget populær, og blev brugt meget.

Noget som brugerne skal være opmærksom på er, at plastiksække og andet affald end

haveaffald, ikke må komme i containeren, det koster ekstra hvis de finder sække i containeren.

Kørsel med bil på gangstier og plæner, græskant ved vejen er ved at være et problem, stierne er ikke beregnet til at køre på og græsset bliver ødelagt af dybe spor., Vi har lige her ud for nr. 22 a haft et stykke med store dybe spor hvor der skulle nyt muld og græsfrø til.

Det er ikke en enkelt gangs kørsel som vil ødelægge området, men ved gentagne gange danner det dybe hjulspor, derudover maner det til at flere tænker, kan de andre, så kan jeg også gøre det.

Aktiviteter her i afdelingen vil fremover blive droslet meget ned, fordi der stort set ikke er tilslutning, og hvorfor bruge penge på noget, som kun så få bruger.

Det betyder at sommerfesten ikke holdes fremover, de penge som det koster kan bruges til andet.

Vi håber der igen på et senere tidspunkt vil være interesse for aktiviteter her i afdelingen.

Handicapboligen nr. 14-16 er ledig fra den 1. april, der er ikke for tiden en familie som står på spring for at flytte ind.

Det er Aabenraa kommune som står med problemet, de har nu besluttet at boligen skal laves om til 2 boliger på 70 kvm. og 85 kvm. det går ikke ud over afdelingens økonomi, kommunen betaler for omlavning af boligen..

Udlejning af lejligheder her i birkeparken går ikke helt så smidigt som det har gjort før, det er ikke fordi vi har haft tomme lejligheder, med der skal nu sendes ud til flere for at få udlejet.

For en lejligheds vedkommende, var det først nr. 36 af de boligsøgende som sagde ja til lejligheden.

Afdelingen har tidligere haft uønskede personer, her menes ikke personer som kommer for at besøge en beboer, men personer som forsvinder med f.eks. en Weber grill som står på terrassen, der er stjålet trailer, der er låse i skure som er klippet op.

Der skal igen her opfordres til at holde øje med din eller naboens haver, kommer du sent hjem, eller skal op om natten, så kik lige lidt omkring for at se hvad der foregår.

Et af de ting som i år et tiltrængt, er reparation af tapet og maling af salen her i fælleshuset, så vi kan være bekendt at leje ud.

Malingen er foregået onsdag om torsdag i uge 13, samtidig har vi fået begge trekanter i en anden farve for at få et lidt andet udseende af salen

Vi forlænger også i år læhegnet ud mod Nr. Ønlevvej, så den afslutter ved skellet med Pileparken.

Forlængelsen skyldes, at vi derved får en afslutning ud mod Nr. Ønlevvej, at der på sigt kan give mere læ for blæsten der kommer fra vest, og at det giver en afslutning så biler ikke bruger plænen ind og ud af Birkeparken

Vinteren har igen været hård, med sne og frost lige fra nov. måned. Selv om vore viceværter har forsøgt at holde stier og veje fri, har området været glat i perioder hvor vi ikke havde salt.

Dette har medført en enkelt klage over forholdene, klagen er besvaret af vor forretningsfører.

Her mod slutning vil jeg gerne viderebringe en opfordring fra Boligforeningens formand Niels Hattens, at deltage i Boligforeningens generalforsamling onsdag den 12. maj på RØDE KRO, og ikke mindst, har man tilmeldt sig og alligevel ikke kan komme, så meddel det til Birthe på kontoret, så vi kan nå at meddele det rette antal som kommer til Kroen, ellers kommer vi til at betale mad til folk som ikke møder op. Det er tåbeligt at betale for flere end der kommer.

Jeg vil afslutningsvis gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb, det har været dejlig at arbejde sammen med jer, en tak skal også lyde til Carl Lorentzen for hans store arbejdet med udlejning af fælleshuset.

Samtidig vil jeg gerne takke vore viceværter for et godt samarbejde i årets løb, og for den måde de holder området, altid pæn og velholdt, det er noget vore gæster lægger mærke til og giver udtryk for.

En tak skal også lyde til Birthe på kontoret, for altid smil og hjælpsomhed, det er altid en fornøjelse at komme på kontoret

Dette var ordene fra formanden,

Jeg giver ordet til Dirigenten og håber på en livlig debat af beretningen.

Referaf fra afdelingsmødet 2011

Afdelingsmøde afd. 12 – Birkeparken, den 26.04.11

Deltagere:

Der deltog 42 beboere (31 husstande). Herudover deltog hovedbestyrelsesmedlemmer og Birthe fra administrationen.

Afdelingsformand Hans Chr. Nielsen bød velkommen til afdelingsmødet, hvorefter man gik over til behandling af dagsordenen.

1. Valg af dirigent

Afdelingsformanden efterlyste forslag til dirigent.

Hovedbestyrelsens formand blev foreslået og valgt som dirigent.

2. Afdelingsbestyrelsens årsberetning

Afdelingsformanden oplæste afdelingsbestyrelsens skriftlige årsberetning, der ikke gav anledning til kommentarer.

Kopi af årsberetning er vedlagt referatet.

3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2012 samt forelæggelse af regnskab 2010

Afdelingsbestyrelsesmedlem Carl Lorentzen fremlagde regnskab og budget med følgende bemærkninger:

Regnskab 2010

Årets resultat gav et overskud på kr. 9.869, der bl.a. skyldes merudgifter til renovation, almindelig vedligeholdelse samt mindre renteindtægt. Underskuddet overføres til resultatkonto og indarbejdes i budget over de næste år.

Afdelingen har fået 2,8% i rente af den løbende mellemregning med hovedforeningen.

Den ekstra ordinære indtægt vedrører tilbagebetaling af ejendomsskat og renter på lønsumsafgift fra tidligere år.

Der blev spurgt til istandsættelsesordning (A-ordning) og tab ved fraflytning.

Hertil blev svaret, at afdelingen har valgt A-ordning, der betyder at lejeren ved fraflytning afholder udgiften til istandsættelse, men at afdelingen gradvis overtager denne udgift.

Vedr. tab ved fraflytning blev nævnt, atdisse sager altid vil overgå til retslig inkasso.

Der fremkom ikke yderligere spørgsmål til fremlæggelsen.

Budget 2012

Budgettet medfører en huslejestigning på 1,0%, der bl.a. skyldes afvikling af underskud fra tidligere år og mindre renteindtægt.

Administrationsbidraget er fastsat til kr. 4.010 pr. lejemålsenhed.

Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Afdelingsbestyrelsens forslag, udsendt med indkaldelse

1) Forslag om ændrede udlejningsregler for fælleshuset

Afdelingsformanden argumenterede for forslaget, der betyder at fælleshuset kan udlejes til andre end beboere, hvilket vil give mulighed for en større lejeindtægt.

Forslaget blev vedtaget.

2) Forslag om max. hegnshøjde 1,60 eller 1,40

Afdelingsformanden redegjorde for forslaget, hvorefter der blev foretaget skriftlig afstemning.

Afstemningsresultat:

Hegnshøjde 1,60: 51 stemmer

Hegnshøjde 1,40: 7 stemmer

Blanke4 stemmer

Forslaget om max. hegnshøjde på 1,60 blev herefter vedtaget.

5. Indkomne forslag

Der var indkommet 3 forslag til behandling.

1) Forlag om opførelse af carporte ved parkeringspladser

Forslaget viste sig at være et forslag om opførelse af carportanlæg (5 stk.). Da forslaget var misvisende blev det forkastet. Afdelingsbestyrelsen undersøger behov for carportanlæg, hvorefter der evt. kan fremsættes nyt forslag til næste år.

2) Forslag om opsætning af skilt: ”Parkering uden for parkeringsbåse ikke tilladt

Forslaget blev debatteret og herefter forkastet.

3) Forslag om opsætning af højskab i afsnit 1 Der var indhentet tilbud på opsætning af højskab kr. ca. 60.000.

Forslaget blev vedtaget.

6. Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år

Efter tur afgår:

Carl Lorentzen, Birkeparken 30

Jørgen Jensen, Birkeparken 100

Begge blev genvalgt for 2 år.

Afdelingsbestyrelsen består herefter af:

Hans Chr. Nielsen, Birkeparken 68

Tove Wienke, Birkeparken 80

Carl Lorentzen, Birkeparken 30

Jørgen Jensen, Birkeparken 100

Elin Horup, Birkeparken 86

7. Valg af 2 suppleanter

Følgende blev foreslået og valgt:

Lene Rasmussen, Birkeparken 48, blev valgt som 1. suppleant

Marie Jensen, Birkeparken 28, blev valgt som 2. suppleant

8. Eventuelt

Der fremkom en tak til afdelingsbestyrelsen for hjælp ved snerydning.

Lejere af carporte er også forpligtiget til at renholde carporten indvendig.

Der blev givet udtryk for, at der køres for stærkt i området. Afdelingsbestyrelsen kontakter kommune vedr. skilte for hastighedsbegrænsning.

Afdelingsformanden nævnte vigtigheden i, at der ikke bliver smidt sten i havecontainer. Hvis der er andet end haveaffald i containeren, vil afdelingen udover tømning skulle betale for sortering.

Der havde været en del hærværk m.v. i området. Husk at anmelde til politiet.

Afdelingsformanden sluttede mødet med en tak til mødedeltagerne for et godt møde.

Afdelingsmødet, den 26.04.11

Niels F.Hattens

dirigent

| Svar

Nyeste kommentarer

29.07 | 13:20

Hej Betina
Vil du kontakte vor kontor på 74662370, det er dem som står for udlejningen
hilsen
Hans Chr. nielsen

29.07 | 13:18

Hej Britt
Vil du kontakte vor administration på tlf. 74662370, det er kontoret som står for udlejningen
Hilsen
Hans Chr. Nielsen

28.07 | 18:13

Hej er det muligt at leje fælleshuset fra torsdag d 26/8 kl 18 til d 28/8 kl 12
Vi bor Bøgeparken

14.03 | 15:21

Svend Lykke Andersen Tak for din kommentar på hjemmesiden, det er jo beboerne som i sidste ende på afdelingsmødet bestemmer om vi har gjort arbejdet godt nok.