Referater 2013

 

 

            

 Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 24. sept. 2013

 Formanden bød velkommen til mødet, hvorefter man gik over til gennemgang af dagsordnen

1: Gennemgang og underskrift af referat fra mødet den 13. maj..2013

    Der var ingen tilføjelse til referatet

 2: Orientering ved formanden

     Nye beboere

    15.5.2013

    Birkeparken 2.

    Birkeparken 37.

    1.6.2013

    Birkeparken 13.

    Birkeparken 17.

    1.7.2013

    Birkeparken 66.

    Tilladelse til overdækning af terrasse er givet til Birkeparken 38

    Tilladelsen er givet ud fra forudsætning for opsætning i håndværksmæssig korrekt.

     Tilladelse til overdækning af terrasse er givet til Birkeparken 41

    Tilladelsen er givet ud fra forudsætning for opsætning i håndværksmæssig korrekt.

 

     Klage vedr. støj fra bolig i forbindelse med fest. Og gæsternes færden i området.

    Der er skrevet ud til vedkommende beboer

 

    Klage over gæsters adfærd i forbindelse med leje af fælleshus.

    Vedkommende lejer er fra en anden afdeling, og har fået skrivelse

 

    Klage over hundes gøen her i Birkeparken, det drejer sig ikke om et sted, men der               

    klages over flere hunde i forskellige boliger

    Klageren har fra Hans Appel fået svar tilbage, med flere muligheder.

    At der tages kontakt til de ejere af hundene.

    At der tages kontakt med afdelingsformanden

    At der indsendes en direkte klage over hvert sted hvor hunden gøer.

 

     Klage over hund der står og gøer hele tiden. Ejeren har fået skrivelse om at få        

    Forholdene rettet.

    Den indklagede har nu rettet op på forholdene, men klager nu over den nabo som har

     klaget over deres hund, klagen går ud på at vedkommende står og ryger lige udenfor    

     Deres hæk.

 

    Vedkommende har fået at vide, at der ikke er rygeforbud i Birkeparken, og at kontoret    

    derfor ikke kan gøre noget ved problemet.

 

    Klage over støj fra fælleshuset når det er udlejet.

    Afdelingen gør ved hver udlejning opmærksom på at der skal tages hensyn til naboer.   

    Klagen er gennemgået af bestyrelsen, og der er besluttet at vi ved udlejning endnu en

    gang opfordre til at høj musik og støj ikke må finde sted, så det generer naboerne.

    Da vi har rygeforbud i hele huset, er det svært at forlange at folk ikke må opholde sig

    udendørs.

     Med hensyn til det foreslåede at bygge en støjvold, findere bestyrelsen ikke er muligt,

     Det samme om forslaget om nedsættelse af huslejen for de beboere der bor nærmest, 

     en nedsættelse af huslejen fjerner jo ikke støjen.

 

    En beboer har fået brev om manglende vedligeholdelse af grundstykke, det    

    drejer sin både om haven og arealerne omkring huset

    Fristen er sat til 30. sept. 2013

   Boligforeningen har skiftet medarbejder i det grønne område, den tidligere medarbejder     

   ønskede ikke at fortsætte, ansat er nu Sara Jensen.

 

   Der er kommet tilbud på sprøjtning at tage i Birkeparken, tilbuddet blev modtaget den 4.  

   juli, formanden har sagt Ok for tilbuddet som lyder på 47.642.50 kr.

    Sprøjtningen er udført.

   Der er desværre ikke blevet udsendt meddelelse om sprøjtningen, det har givet en del

   problemer, en beboer har næstet adgang til grunden, problemerne blev løst af Karsten,    

   En anden beboer henvendt sig til formanden og givet udtryk for sin utilfredshed.

 

   Der er den 7. aug. Kommet henvendelse om vor farlige rutsjebane, et barn er kommet til

   skade.

   Vi var i gang med at skaffe ny rutsjebane, dette er nu fremskyndet, og rutsjebanerne er

   opsat.

   Der er fjernet begge kodelåse fra Containeren. Der er isat anden lås, og der skrives ud til  

   beboerne

 

   Budgetkontrol for Birkeparken perioden 1.1.2013 til 30.6.2013

    Indtægter                       3.037.207,82 kr.

    Udgifter                         3.101.855,76 kr.

    Underskud 64.647,94 kr.

 

 

    Rødekro/Aabenraa fjernvarme har generalforsamling den 26. sept. kl. 19.00 på  

    Rødekro kro.

    Der er i boligforeningen skaffet 110 fuldmagter til genvalg af Poul.

 

    Der er tirsdag den 17. sept. sket et færdselsuheld på Birkeparken, en lille pige på cykel

    er kørt ud i en bil, fra stien ved nr. 38-42, bilen havde ikke en chance for at undgå

    påkørsel

  Der udsendes skrivelse om problemet med børns cykling på stierne.

 

 

 

3: Orientering fra Fælleshuset.

 Det er lidt svagt med udlejning af fælleshuset p.t.

 Der blev snakket om hvor tit der skal rengøres i huset, Carl bestiller vinduespudser.

Der er aftalt at bestyrelsen samles og gennemgår borde og stole, dette foregår tirsdag den 8. okt. kl. 10.00 varighed ca. 2 timer.

 

 

4: Orientering fra bestyrelsen

Lørdag den 5. okt. har Dalbo et kursus om Afdelingsmødet fra start til slut., mødet afholdes i Tinglev.

 

Der er besluttet at købe en juletræ i plast, samt julekæde til træet med 300 lys.

Peer tager sig af det.

 

Der er juletræsfest for områdets børn og voksne den. 8. dec. 2013

 

Skabe i værelserne i fælleshuset, bestyrelsen arbejder videre med emnet.

 

Skilte ved hus 118 – 124, der er forvirrende skilte for området. HC kikker på det.

 

Der snakkes om container, og bestyrelsen beslutter at der skal udsendes meddelelse om at det er utilfredsstillende at der stadig smides plastiksække i containeren, og at bestyrelsen ikke længere vil rydde op efter beboere som bare er lide glade.

Der er besluttet at containeren fremover sendes af sted som beboerne afleverer den og kommer vi til at betale ekstra, bliver containeren fjernet.

 

5: Dato for næste møde

Mandag den 16. Dec.. kl. 17.00, mødet slutter med lidt mad.

 

6: Eventuelt..

Der var intet under dette punkt.

 

 

 

Referat udsendt den 29. sept. 2013

 __________________________________________________________________________

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken den 13. maj. 2013

Start med gennemgang af området med viceværter kl. 15.30

Første priortet, gerne hurtigst muligt.

Legeplads:  

Sandkassen, den øverste afdækning erstattes af plast terrassebrædder, nyt sand i sandkassen

rep. af rutsjebane i legetårn, begge baner erstattes af plast, hvis dette er muligt, ellers ny rutchebanen af træ.

 Legehuset : øverste afdækning erstattes af plast terrassebrædder.

Faldsand omkring legeredskaber.

 Fodboldmål flyttes og der købes nye net.

Plænen ved tidligere boldbane repareres.

 

Opkørsels rampe ved Container, lampe flyttes, er igangsat.

Indkøb af 2 låse med koder til container.

Afgrænsning ved parkeringsplads fælleshus

Plads til Skraldespande i afsnit 1. ved gæsteparkering syd.

Sprøjtning med ukrudtsmiddel omkring fælleshuset.

Brev til de som ikke holder udenoms arealer. HC laver liste:

Anden Priortet

Opretning af fliser ved nr. 102

Mellemstykke mellem fliser ved parkering fælleshus, stykket graves ud, der sættes 2 brøndringe og fyldes op med skærver.

Stativ med postkasser ved nr.37-39-57-59 rettes op.

 

Der laves parkeringsplads i stykket mellem nr. 57 og carport syd. Stolpe fjernes.

Fliser fra øverste del og fra stykket ved nr. 126. bruges

Der opsættes gæsteparkeringsskilt i stykket efter hvor nr. 55 har bil stående.

Efterår.

Afrensning af tage i hele Birkeparken

 

3. priortet.

Der laves når der er tid til det, kantsten omkring lygtepæle, træer.

Der blev talt om

Hvorfor bliver der ikke ryddet sne foran postkasserne?

Svar:  Der bliver ryddet hvis der ikke står skraldespande.

 

Mødet med viceværterne afsluttedes med et par stykker smørrebrød.

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken den 13. maj. 2013

Mødet startede kl. 18.30

1: Gennemgang og underskrift af referat fra mødet den 5. april..2013

Der er ingen referat fra mødet, som kun omhandlede gennemgang af forslag til afdelingsmødet

 

2: Orientering ved formanden

       

  Herunder konstituering af bestyrelsen

Valgt blev    

Formand: Hans Chr. Nielsen Birkeparken 68

Næstformand: Jørgen Jensen Birkeparken 100

Ansvarlig fælleshus: Carl Lorentzen Birkeparken 30

Vedligeholdelse fælleshus: Jørgen Jensen Birkeparken 100

 

Ny beboer Birkeparken 14 pr. 15.04.13:

Ny beboer på Birkeparken 82 pr. 01.05.13:

Dalbo kursus om afdelingsmøder.

Lørdag den 5. Okt. 2013 fra kl. 10.00 til 15.00 i Stubbæk forsamlingshus

Leif Poulsen fra Aabenraa Almene og Hans Chr. Nielsen Rødekro Andelsboligforening er kursusledere.

 

Budget for 1 kvartal 2013 Birkeparken

Indtægter for afdelingen                         1.461.510,00

Udgifter for afdelingen                            1.630.148,66

Resultat for 1. kvartal                            - 168.638.66

3: Evaluering af afdelingsmødet den 11. april 2013

Afdelingsmødet forløb som forudset, der var en del nye beboere med i år.         

4: Orientering om fælleshuset

Der er nu udlejet 2 weekender i 2014 til konfirmation.

Udlejningen har været stille et stykke tid, men er ved at komme i gang igen.

5: Orientering fra bestyrelsen

Udendørs lamper var fremme på afdelingsmødet hvor det blev anbefalet at kikke på hvor længe de er tændt i perioden hvor der er lyst.

Vi skal have kikket på om der kan spares penge.

HC tager en snak med Carsten om problemet.

Skilte med hus nr. er svære at se ved nr. 118 – 120 – 122 – 124, da skiltene ved parkeringspladsen ikke kan ses fra vejen.

Kan der gøres noget ved det.?

 HC taler med Carsten om problemerne

6: Dato for næste møde

Datoen den 16. sept. kl. 14.00 er valgt.

7: Eventuelt.

Der er intet under dette punkt.

 

Referat udsendt til bestyrelsen den 14.5.2013

___________________________________________________________________________

Referat fra bestyrelsesmødet Birkeparken 11. feb. 2013 kl. 15.00

                                                                 Dagsorden

Pkt. 1: Gennemgang og underskrift af referat fra mødet den 20. nov. 2012

           Referatet underskrevet uden bemærkninger

 

Pkt. 2: Orientering fra formanden

Klage over affaldscontainere som hver onsdag bliver sat foran postkasserne når de skal tømmes.

Bestyrelsen har diskuteret problemerne, og bifalder den løsning som et fremsendt, at pladsen ved parkeringspladsen hvor bil fra nr. 55 holder, bruges som plads til tømning af containere.

HC skriver til beboerne i området

Nye tilflyttere.

01.12.12

Nye beboere i nr. 41

Nye beboere i nr. 114

 

15.01.13

Nye beboere i nr. 40

 

I 2012 har der på Birkeparken været 13 flytninger, der er kommet nye beboere i numrene 6 -13 -35 -36 -38 – 41 - 48 -50 -62 -112 - 114 -124 -126

En af de store lejligheder bliver ledig 1.5.2013, lejligheden er en 3. værelses på 105m2 ,der er foreløbigt udsendt til 12 nye beboere, som alle har sagt nej tak.

Vi har den 12. april 2010 haft store 3 værelses lejligheder i Birkeparken op i hovedbestyrelsen, der blev besluttet at afdelingsbestyrelsen tager stilling til problemet.

Den 6. maj 2010 var emnet oppe i afdelingsbestyrelsen, her var resultatet at vi ikke laver dem om til 4 værelses.

Bestyrelsen har diskuteret problemet med udlejning, og besluttet at såfremt lejligheden ikke kan udlejes som en 3. værelses, laver afdelingen den om til en 4. værelses.

 

Notat fra Fællesmødet organisationsbestyrelsen og Afdelingsbestyrelserne.

Mødet forløb godt, der blev vedtaget at afdelingsbestyrelserne overtager med udsendelse til beboerne.

Udsendelse på Birkeparken, oplægget HC kom med blev godkendt, udsendelse skal ske først i marts.

 

Vi skal i et nyhedsbrev have udsendt omkring hegnhøjde p 1.60 m. skal hegnet være lavere skal viceværterne have besked, de vil så tage højde for det ved klipning, ligeledes tages det op med viceværterne ved gennemgang i maj.      

Sprøjtning af tage i 2013, tages op ved gennemgang med viceværterne først i maj.

Solcelleanlæg. Der er lidt problemer med tolkning af loven om solceller, omkring hvad boligforeningerne får ud af den nye ordning.

Klimaministeriet har meddelt at de arbejder på højtryk for at finde ud af, hvorfor det som kom til at står i loven, ikke var det som var tiltænkt

 

Afdelingsmøde Birkeparken er torsdag den 11.april 2013 kl. 18.30

Generalforsamling Boligforeningen er torsdag den 16. maj. 2013 kl. 19.00 på Rødekro Kro    

 

Pkt.3: Orientering fra bestyrelsen

Per har modtaget en henvendelse omkring larm tidlig om morgenen af hund, klageren blev opfordret til at kontakte hundens ejer først, og hvis det ikke hjalp indsende en klage til kontoret.

Henvendelse til hundens ejer har givet resultat.

Pkt. 4: Orientering om fælleshuset                             2012                                    2011

Fælleshuset udlejet til Birkeparkens beboere                 12                                        16

Fælleshuset udlejet til andre formål                               9                                          3

Fælleshuset udlejet til øvrige                                        8                                          4

Fælleshuset udlejet til udenfor boende                         11                                         1

Fælleshuset udlejet til andre formål                               3                                          0

Fælleshuset har været udlejet til festbrug                      31                                        21

Fælleshuset har desuden været udlejet til kursus 1 dag. Dalbo         

Mødelokalerne har været udlejet til bestyrelsen fra Bøgeparken

Udlejning af værelserne

Birkeparken                                                                    48                                       

Øvrige afdelinger                                                             5

Udenfor boende                                                              9

                                                                                    62                                        67

Legestuen har i 2013 lejet fælleshuset ca. 30 gange.

Vi skal se på forslag til afdelingsmødet, vi har før talt om en stigning i udlejningspriser for både fælleshus og udlejning af værelser.

Carl kommer med forslag til afdelingsmødet

Indhegning omkring parkeringsplads ved fælleshuset, så bilerne ikke kommer ind på plænen.

Carl snakker med Jan Thomsen

Pkt.5: Afdelingsmødet den 11. april 2013

Vi skal kikke efter en dirigent til afdelingsmødet.

På valg i 2013

Jørgen Jensen nr. 100, ja til genopstilling

Carl Lorentzen nr. 30, ja til genopstilling

Suppleanter

Marie Jensen nr. 28

Peer Eisenblätter nr. 122

Forslag til afdelingsmødet

Nedgravning af container, så man ikke skal løfte sin trillebør for at komme af med haveaffald.

Etablering af vaskeplads, med mulighed for vand og strøm mod betaling

Forslag er stillet af Mads Aakjær og Kim Ravn Christensen

Solcelleanlæg?

Pkt.6: Dato for næste møde

Næste møde er bestemt til fredag den 5. april 2013 kl. 10.00, hvor emnet er indkommende forslag

Pkt. 7: Eventuelt

Referat udsendt til bestyrelsen den 15.feb.

| Svar

Nyeste kommentarer

29.07 | 13:20

Hej Betina
Vil du kontakte vor kontor på 74662370, det er dem som står for udlejningen
hilsen
Hans Chr. nielsen

29.07 | 13:18

Hej Britt
Vil du kontakte vor administration på tlf. 74662370, det er kontoret som står for udlejningen
Hilsen
Hans Chr. Nielsen

28.07 | 18:13

Hej er det muligt at leje fælleshuset fra torsdag d 26/8 kl 18 til d 28/8 kl 12
Vi bor Bøgeparken

14.03 | 15:21

Svend Lykke Andersen Tak for din kommentar på hjemmesiden, det er jo beboerne som i sidste ende på afdelingsmødet bestemmer om vi har gjort arbejdet godt nok.