Nyhedsbrev 2021

                                

Nyhedsbrev fra afdelingsbestyrelsen Birkeparken August 2021

Så er vi nået 2. halvdel af året, vi har i afdelingen fået afholdt afdelingsmødet, et møde som forløb stille og roligt, selv om der var en del på programmet.

Hvad skete der på mødet.  Det vigtigste var nok at vi nu igen fik en afdelingsbestyrelse i afdelingen, en afdelingsbestyrelse som efter første møde nu er klar til at arbejde for afdelingen igen.

Der var også mange forslag til vedtagelse, det vil vi komme lidt ind på.

A: Et af forslagene kom fra organisationsbestyrelsen og blev stillet i alle afdelinger, forslaget omhandlede urafstemning om sammenlægning af afdelinger. Her kom et modforslag om ingen urafstemning, det fik 2 stemmer, ellers gik alle stemmer for en urafstemning om sammenlægning.

B: forslag fra organisationsbestyrelsen om finansiering af nyt køkken, et forslag som har været ønsket af flere beboere. Forslaget blev vedtaget.

C: næsten samme forslag som b. men nu om udskiftning af badeværelse, dette forslag vil først kunne komme til anvendelse om nogle år, da kravet er 25 år. Forslaget blev vedtaget.

D: Forslag om bedre kommunikation, dette blev drøftet og administrationen vil gøre hvad de kan for at beboerne får de oplysninger der skal til.

E: Forslag om maling af hoveddør. Maling af hoveddør er med i beslutning om udvendig maling, og vil blive udført sammen med normal arbejdsgang.

F: Forslag om nye fodboldmål. Der er vedtaget at indkøbe 2 stk. 7 mandsmål til fodboldbanen.

G: Forslag om svævebane i forlængelse af legepladsen. Der var enighed i forsamlingen om indhentelse af priser på svævebane, og at undersøge hvordan det fungerer andre steder.

Valg til afdelingsbestyrelser, her stillede Tina Ludvigsen, Svend Lykke Andersen og Hans Chr. Nielsen op, alle blev valgt til en fremtidig afdelingsbestyrelse i Birkeparken.

Den 30 juni blev holdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor formand og næstformand blev konstitueret samt afdelingens forretningsorden blev underskrevet. Formand blev Hans Chr. Nielsen, næstformand blev Tina Ludvigsen. Der er aftalt at alle møder afholdes kl. 19.00, der afholdes 2-3 møder årlig, eller efter behov.

Bestyrelsen opfordrer beboerne til at bruge afdelingens hjemmeside, her ligger alle beslutninger som er truffet i afdelingen, både på afdelingsmøderne og af afdelingsbestyrelsen.

Tast www.afd12birkeparken.dk og find det du søger.                                                               

Der blev drøftet, afdelingens tilstand, her vil den nye afdelingsbestyrelse fortsætte det arbejde den tidligere afdelingsbestyrelse har lavet.

 Der blev drøftet hvordan vi forbedre dialogen mellem beboere - afdelingsbestyrelse og administrationen. Her er det vort ønske at vi fremadrettet bruger den udmærkede lovgivning som er på boligområdet, som siger at er der noget galt med boligen, så rettes henvendelsen alene til administrationen, her vil vi opfordre til at gøre brug af boligforeningens hjemmeside www.rabf.dk, og bruge de blanketter som er tilgængelige til formålet, eller også bruge servicetelefonen 7472 8840, alle henvendelser bliver journaliseret ind på de enkelte beboere, så administrationen altid kan se hvad der sker på de enkelte boliger.

Skulle du mod forventning ikke komme igennem, eller du ikke synes det sker noget, så ret altid en ny henvendelse til administrationen, du er i så fald altid velkommen til at rette henvendelse til afdelingsformanden.

Nye beboere: afdelingsbestyrelsen fortsætter med at byde nye beboere velkommen med en flaske vin og en velkomstfolder, og fortæller lidt om at bo i afdelingen.

Fælleshuset:  Der er besluttet at vi fremover udlejer fælleshuset, ved henvendelse til administrationen, hvor lejekontrakt og betaling foregår. Nøgleudlevering foregår ved afhentning i nøgleskab opsat ved dør til køkken, der udsendes på sms en kode til åbning af skabet, om morgenen på dagen for lejen. Når lejen er forbi sendes en sms til formanden, som gennemgår huset og meddeler administrationen om rengøringen er ok, og depositum kan tilbagebetales.

Der er til information for brugere, lavet en folder om brug af huset.

Det er stadig den som lejer huset som står for rengøring før aflevering, det vil aldrig blive afdelingsbestyrelsens ansvar hvis huset ikke er helt som ønsket, her skal huskes på, at det er et fælleshus med frivillige som påtager sig opgaven at huset fungerer, det vil aldring kunne sammenlignes med et hotel.

Gennemgang af afdelingen Markvandring:  Næste gennemgang af Birkeparken vil som tidligere udsendt foregå onsdag den 22 september mellem kl. 8.00-12.00.  Vi vil fra afdelingsbestyrelsen opfordre til, er der noget galt med boligen, eller omkring boligen, så send en besked til administrationen, så er du sikker på at vi kommer forbi og kikker på det, der er 94 boliger samt udenoms areal, så vi kommer ikke ind på alle boliger, men med lidt hjælp fra vore beboere vil det gå lidt mere smidigt til gavn for os alle.

Fortsat god sommer

Afdelingsbestyrelsen

 

 

Meddelelse til beboere på Birkeparken 11 marts 2021

Som det nok er bemærket af beboerne her i afdelingen, har der været en del kritik af boligforeningen på Facebooksiden Os der bor på Birkeparken.

Dette har medført at vi fra afdelingsbestyrelsen bad organisationsbestyrelsen om at behandle sagen, behandlingen medførte at der blev udsendt er brev fra organisationsbestyrelsen til alle beboere i afdelingen den 19. feb.

Udsendelse af brevet fra organisationsbestyrelsen, fik en beboer til at klage over organisationsbestyrelsen, dette bevirkede at direktøren for administrationsselskabet Jan Mortensen indkaldte klageren til et møde med omtalte familie, for at drøfte de problemer husstanden havde, og brugen af Facebook til klager over administrationens arbejde, en side hvor administrationen ikke har mulighed for at se.

 Da omtalte beboer nu selv har offentliggjort indholdet af drøftelserne på Facebooksiden, og udtalt at han synes det var et positiv møde, og vi var enige om at se fremad, er det meget mærkeligt at han stadig fortsætter med at drøfte de problemer beboerne burde komme med til afdelingsbestyrelsen, og på den måde overtage afdelingsbestyrelsesarbejde, selv om han ikke er valgt på et afdelingsmøde.

Havde der været bare lidt lyst til at kikke fremad som aftalt på mødet og få ro i afdelingen, havde det været på sin plads at, han efter indslaget om mødet havde tilkendegivet at fremadrettet drøftes afdelingsproblemer, enten med afdelingsbestyrelse eller med administrationen.

Vi har i afdelingsbestyrelsen indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, onsdag 10 marts, og på mødet drøftet den situation, at vi har beboere som hellere vil drøfte afdelingsproblemer på Facebook i stedet for at benytte afdelingsbestyrelsen eller administrationen

Vi føler at så er afdelingsbestyrelsen valgt fra, og hele afdelingsbestyrelsen har derfor valgt at trække sig fra posten som afdelingsbestyrelse i afd. 12 Birkeparken.

Der er i årenes løb lagt mange gratis timer i afdelingen fra medlemmer af afdelingsbestyrelsen, og det vil fremover få stor indflydelse på mange ting i afdelingen, at afdelingen ingen afdelingsbestyrelse har. F: eks. står fælleshuset nu uden bemanding, dette må overgives til administrationen, vi har en hjemmeside, som heller ikke fungerer mere, osv.

De ting som før automatisk blev lavet af afdelingsbestyrelsen, skal afdelingen nu til at betale, for at få lavet.

Vi ved godt at der også er beboere som synes om hvordan boligforeningen bliver drevet, og afdelingsbestyrelsens arbejde, det bliver bare aldrig omtalt, så vi håber at såfremt du som beboer ikke ønsker afdelingen skal styres via Facebook, at du til organisationsbestyrelsen giver udtryk for din mening.

Der vil automatisk på førstkommende afdelingsmøde komme et punkt på dagsordenen om valg af ny afdelingsbestyrelse.

Vi siget tak for denne gang

Den forhenværende afdelingsbestyrelse

 

Meddelelse til Beboerne i Afd. 12 Birkeparken. Feb. 2021 fra organisationsbestyrelsen

Der er til organisationsbestyrelsen orienteret om utilfredse beboere i Birkeparken, utilfredsheden sker på den private Facebookside ”Os der bor på Birkeparken”

Henvendelsen er behandlet på organisationsbestyrelsens møde den 17. feb.

Der er på siden ”os der bor på Birkeparken” givet udtryk for af boligforeningens administration ikke gør noget ved de henvendelser de får, og at vinduer i hele afdelingen trænger voldsomt til udskiftning.

I opslaget kan det opfattes som den utilfredse gruppe, henvender sig på hele afdelingens vegne.

Der er på mødet undring over, at der ikke er sket henvendelse til afdelingsbestyrelsen

når der er i afdelingen en afdelingsbestyrelse.

 

Den 4. sept. var der markvandring (rundgang i afdelingen) af administrationen og afdelingsbestyrelsen. En måned før rundgangen, fik alle beboere en meddelelse om dato, og en opfordring til at henvende sig hvis der var problemer med boligen.

Der kom ingen henvendelser om utætte vinduer og manglende vedligeholdelse og lister.

Den 14. sept. blev afholdt afdelingsmøde i Fælleshuset, et afdelingsmøde som beslutter hvad der skal ske i afdelingen. Der står på dagsordenen, at forslag indsendes senest 1 uge før mødet.

Der kom ingen forslag om udskiftning af vinduer eller reparation af fuger til behandling på afdelingsmødet - HVORFOR ikke når alt er så dårligt.

Vedkommende som skriver, at hans far har udtalt at alle vinduer i hele afdelingen trænger til udskiftning, Hvorfor mødte han ikke op med de oplysninger, for det er vel afdelingsmødet som beslutter, og ikke en person som bor uden for afdelingen?

Hvorfor møder gruppen af utilfredse beboere ikke op til indkaldte møder, og kommer med eventuelle problemer på et møde, så det kan blive afklaret i fællesskab.

Organisationsbestyrelsen har på mødet besluttet at, undersøge sagen grundigt: Der sker en journalisering af alle henvendelser til administrationen om fejl ved boligerne. Det undersøges nu, om der er lighed mellem det beboerne, skriver på Facebook, og det som er registreret indberettet om fejl og mangler til administrationen.                           vend

Der er registret en henvendelse på en bolig hvor der skulle være fejl på lister, der blev ved besøg i boligen ikke fundet fejl, senere er der lagt et billede på Facebook med hul i lister.

Dette undersøges også nærmere hvordan det kan ske.

Organisationsbestyrelsen er af den opfattelse, at der har været muligheder nok til at få løst problemerne, og opfatter de henvendelser som er fremsat på Facebook som useriøse, fordi gruppen på ingen måde har forsøgt at løse problemerne som er normal procedure og som lovgivningen kræver.

En anden ting som undrer er, at gruppen ved så lidt om at bo i en almen bolig, hvor alt er reguleret af lovgivning og vedtægter.

Det var ikke svært at slå op i boligforeningens vedtægter og gældende regler, som er offentliggjort på Boligforeningens og afdelings hjemmeside.

Organisationsbestyrelsen har på mødet den 17. feb. besluttet at brugen af siden ”Os der bor på Birkeparken, til kritik af boligforeningens administration, skal sendes til vurdering i DATATILSYNET, for at få en vurdering af eventuelle lovbrud ved disse opslag på en privat side, hvor boligforeningen og ansatte kritiseres i den grad det er sket.

Ved tilbagemelding fra datatilsynet vurderes om sagen skal fortsætte.

Der er også besluttet, at få datatilsynet til at undersøge om, man som administrator for en Facebook gruppe har et ansvar for hvad der skrives på siden.

Straffen for brud på datalovgivningen, som også gælder på internettet, F.eks. når der offentliggøres noget på de sociale netværk kan være alvorlig.

Her er straffen fra bødestraf til 3 mdr. fængsel, og derved anmærkning i straffeattesten, en straf som nok kommer bag på mange.

Seneste udvikling.

Tråden er den 17. feb. om aftenen fjernet fra Facebooksiden, hvilket må betyde at administrator har erkendt at have et ansvar for den side han administrerer.

Sagen er derfor indtil videre sat i bero fra organisationsbestyrelsen.

 

Organisationsbestyrelsen

 

Svend Lykke Andersen 14.03.2021 13:21

Jeg synes afdelingsbestyrelsen, har gjort et godt stykke arbejde, og lagt mange timer i det. Jeg synes bestemt ikke at afdelingen skal styres via facebook

Hans Chr. Nielsen 14.03.2021 15:21

Svend Lykke Andersen Tak for din kommentar på hjemmesiden, det er jo beboerne som i sidste ende på afdelingsmødet bestemmer om vi har gjort arbejdet godt nok.

| Svar

Nyeste kommentarer

29.07 | 13:20

Hej Betina
Vil du kontakte vor kontor på 74662370, det er dem som står for udlejningen
hilsen
Hans Chr. nielsen

29.07 | 13:18

Hej Britt
Vil du kontakte vor administration på tlf. 74662370, det er kontoret som står for udlejningen
Hilsen
Hans Chr. Nielsen

28.07 | 18:13

Hej er det muligt at leje fælleshuset fra torsdag d 26/8 kl 18 til d 28/8 kl 12
Vi bor Bøgeparken

14.03 | 15:21

Svend Lykke Andersen Tak for din kommentar på hjemmesiden, det er jo beboerne som i sidste ende på afdelingsmødet bestemmer om vi har gjort arbejdet godt nok.