Referater 2016

Referat fra Bestyrelsesmødet Birkeparken den 28.6.2016

              

     Alle til stede.

1: Gennemgang og underskrift af referat fra mødet den 8. marts. 2016

     Referat underskrevet

                     

    Bestyrelsesmødet 7. april aflyst.

 

2:  Orientering ved formanden

    Herunder konstituering, næstformand det næste år er Dorte Borchert

                     

Maling i bestyrelsesrum, bestyrelsen har besluttet at rummet males, H.C. giver besked    til administration om bestilling af Hjordkær Malerforretning.

 

     Nye beboere

     Pr. 15.6.2016 indflyttet i nr. 52

     Pr. 1.7.2016 indflyttet i nr. 56

     Pr. 1.7.2016 Indflyttet i nr. 82

 

     Evaluering af afdelingsmødet:

For første gang i lang tid forløb afdelingsmødet som et afdelingsmøde skal, hvor de useriøse indlæg og kommentarer var væk.

Det skyldes vor dirigent, som lagde ud med at meddele hvordan hun ville gennemføre afdelingsmødet.

For første gang har vi fået tilbagemelding om at når det køre så godt, har beboerne lyst til at komme igen

 

  

Tilsyn med legeplads, i forlængelse af markvandringen er der nu bestilt det årlige tilsyn med legepladsen

 

Der er i forbindelse med hækklipning i år, indkommet en klage, administrationen har behandlet klagen, Klagen går mest på at hækken bliver klippet for lavt.

 

Der har været indbudt til et gennemsyn af køleskabe og Komfurer hos Elektrolux i Fredericia.

Her deltog Carl og H.C.

Der er på bestyrelsesmødet besluttet hvilken model vi skal have, Køleskab bliver Elektrolux Køle/Fryseskab, skabet har energiforbrug A++.

Komfur er en Voss, den har stor ovn og induktionskogesektion, samme model som blev brugt i de andre afdelinger.  

    Administrationen arbejder nu videre med forløbet, så udskiftning kan ske i nov.

 

Klage over råderet.

Klagen bliver behandlet af administrationen, men formanden har udfærdiget et brev til de    beboere som har fremsendt klagen, med rettelse af de misforståelse som er fremsat i brevet

 

    Brug af facebooksiden ”Os der bor på Birkeparken”

Sagen blev drøftet, der er problemer med at beboere bruger de ansattes navne i deres indlæg, det er i strid med persondataloven, og skal stoppe straks,

     Der besluttes at anmelde de personer son stadig overtræder reglerne.

     Der skrives lidt om det i en beboerinformation juli 2016,

 

Der udsendes en beboerinformation, med emner som Facebook siden – brug af afdelingens hjemmeside, samt lidt om robotklipperen som nu kører på begge stykker græs.

 

Afdelingens hjemmeside er udbygget, da det ser ud til at beborene har svært ved at finde de beslutninger som er taget på afdelingsmøderne.

Her er nu indsat en ny knap med teksten ” Beslutninger i afd,”

Under dette ligger alle informationer om hvad der er truffet af beslutninger tilbage til 2005

 

Vor robotklipper er ændret, der er isat en ny og større batteri så klipperen skulle kunne klare midteplænen ved Krolfbane og stykket omkring fælleshuset.

     Klipperen kører nu fra kl. 06,00 til 23,00 alle hverdage, og kører ikke lørdag – søndag.

Klipperen kører over vejen for at komme til plænen ved fælleshuset. Det foregår ved at der under fliserne er lagt en styrreledning, og robotten er indstillet til 50 % på hver side af vejen.

 

 

Planer om køb af græsklipper, for at skåne boligforeningens traktorer, som ikke kan hold til at køre så længe med max fart. Klipperen købes af boligforeningen

 

Figurer på plænen., trænger til at blive renoveret, kroppen skal rettes op om der skal påsættes nye arme: H.C. kikker på det

 

Havecontaineren har vi hørt bliver brugt af andre som beboerne i Birkeparken, der er  nu påsat skilt ” Privat Container, kun for beboere i Birkeparken.

                     

3: Orientering om fælleshuset

     Internet i Fælleshuset: Der oplyses på hjemmesiden at der nu er mulighed for brug af

     Bredbånd til lejere af huset, koden kan fås ved henvendelse til Carl Lorentzen

 

Der arbejdes i organisationsbestyrelsen med teleslynge i begge fælleshuse, til brug ved f. eks. afdelingsmøder, så ældre med dårlig hørelse kan deltage i afdelingsmøderne.

 

4: Eventuelt

     Der var intet under dette punkt.

 

Referat den 30.6.2016

H.C.

Udsendt til bestyrelsen samme dag.

 

                                                  ------------------------------------                    

Bestyrelsesmødet den 7. april aflyst.      

                                                   -------------------------- 

                                                   

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken tirsdag den. 8. marts 2016 kl. 15.00

 

Tilstede: alle

 1: Gennemgang og underskrift af referat fra mødet den 18. jan. 2016

    Der var ingen bemærkninger til referatet.

 

 2: Orientering ved formanden

    Oplysninger om busforbindelse.

Der er ikke rigtig respons fra trafikudvalget, jeg har den 23. jan skrevet til trafikudvalget for at rykke for svar.

 

Den 25. jan kom et svar med hvor vanskeligt det er at lave den kabale som skal få bustrafikken til at gå op.

 

Den 25. jan opfordrede jeg trafikudvalget til at komme med et par datoer til et møde, dette har vi ikke hørt fra.

 

Der vil blive afsendt et nyt forsøg snarest.

 

 Det kommunale vandhul

I maj måned havde afdelingsbestyrelsen og daglig administration bedt om et møde med folk fra kommunen omkring det kommunale vandhul, mødet blev holdt den 3. sept. 2015 som et besigtelsesmøde i området ved vandhullet.

 

På mødet blev aftalt at afdelingsbestyrelsen kom med et oplæg til ønske omkring området.

 

Dette blev afsendt få dage efter mødet, men der er endnu ikke reaktion fra Teknisk udvalg.

   Afmærkning mellem parkeringsplads og Krolfbanen

 Der vil i løbet af foråret blive opsat pæle langs parkeringspladsen med en trælægte i max 20 cm højde, hvilket betyder at en større vogn eller campingvogn kan bakke ind over lægterne, men der kan ikke køres ind på plænen.

 Gennemgang af aftaler her i Birkeparken

 Jeg er sammen med administrationen begyndt at gennemgå de aftaler som er gældende for Birkeparken, og de beslutninger som i årenes løb er taget på afdelingsmøderne.

 

     Er de økonomisk rentable for afdelingen.

 F. eks. en beslutning om etablering af kabel tv i fælleshuset som blev vedtaget på afdelingsmødet i 2007 hvor der blev besluttet at etablere mellemste tv pakke hos Yousee..

 Denne aftale er ikke rentabel og har nu dannet grundlag for et forslag til afdelingsmødet i 2016, om opsigelse af tv. aftalen og i stedet få Bredbånd.

 Grunden til ændringen er, at kun ganske få bruger at se tv, når de lejer sig ind i fælleshuset, men der er stor ønske om bredbånd, både de som lejer værelser og udlejning af salen til kurser og konferencer.

 Vedtages forslaget, kan det betyde en besparelse på 2.064 kr. årligt.

 I løbet af 2016 vil de andre aftaler blive gennemgået.

 

 På fællesmødet den 5. april vil komme en opfordring til alle afdelinger, om i deres beretning til afdelingsmøderne at komme ind på, brugen af vagt telefon uden for åbningstiden.

 Nye beboere:  Der har ingen udskiftning været siden sidste møde.

 Fællesmødet organisationsbestyrelse & Afdelingsbestyrelser

Tirsdag den 5. april 2016 kl. 17.00

 Orientering fra afdelingen. Der er aftalt at Carl Lorentzen kommer med et indlæg

 

 Afdelingsmødet den 20. april 2016

 Under afdelingsberetningen vil jeg komme ind på

 Brug af Facebooksiden Alle os der bor i Birkeparken

 Den uro som har været i afdelingen i 2015

 

.Forslag til afdelingsmødet om Internet fælleshus, og at Droppe tv i fælleshuset

 Forslag om regler for vedligeholdelse af parkeringsplads.

 Støj fra musik

 Der er aftalt at servere kaffe & The med en småkage

 

3:  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

Der var intet under dette punkt.

 

4:  Orientering om fælleshuset

 Carl kommer efter beretningen på afdelingsmødet ind på en orientering omkring fælleshuset

 5:  Dato for næste møde. Næste møde torsdag den 7. april kl. 15.00, hvor emnet er afdelingsmødet og evt. indkommende forslag

 6:  Eventuelt

 Referat udsendt til bestyrelsen den 17.3.2016

 

 

 

                                                         ---------------------------

Referat fra bestyrelsesmødet i Birkeparken mandag den 18.1.2016 kl. 15.00

Tilstede: alle

Dagsorden.

 1:  Gennemgang og underskrift af referat fra mødet den 7. okt. 2015, der var ingen rettelser til referatet

 2: Orientering ved formanden

     Der er flyttet nye beboere ind i nr.100

     Udskiftning af hårde hvidvarer Birkeparken i 2016

     Der er besluttet at vi anmoder om en fremskynding af udskiftning.

     Køleskab: nuværende Elektrolux model ER 8907 B

     Nettovolume Køleskab 239 L

     Nettovolume Fryser 118 L

     Højde 200 mm

     Energiklasse A

Der er besluttet ved udskiftning, må køleskabet ikke blive mindre end den som var indsat fra ny, afdelingen er en afdeling med mange børnefamilier som har brug for den plads som det nuværende køleskab rummer.

 

Tilladelse til overdækket terrassen, tilladelsen er givet med de forbehold som er gældende for området.

 

Tilladelse til Udbygning af skur på Birkeparken , tilladelsen er givet med de forbehold som er gældende fort området.

 

Der er udsendt brev til en beboer i Birkeparken om vedligeholdelse af have med en frist til 2.dec.de nye bestemmelser om fremsendelse til beboerklagenævnet efter 14 dages frist er benyttet.

     Haven er lavet i orden til omtalte frist.

 

Anmeldelse til administrationen fra en beboer i Birkeparken om hul i taget medsendt billeder af et hul i undertaget og vandskjoldet på loftet, hvilket har til følger vand i stuen. I forbindelse med boligforeningens henvendelse omkring besøg for at se på skaden, er vedkommende funktionær beskyldt for inkompetent til opgaven, boligforeningen kunne lige så godt sende en skraldemand.

 

Der blev besluttet at sende 2 mand, samt en tilkaldt tømre, som besigtigede taget inde fra loftet, samt fjernede nogle tagsten udefra.

Der blev ikke fundet fejl i undertag eller vandskjolder på loftet.

 

Der er fra administrationen sendt brev til en beboer om parkering på græsareal ved boligen.

Dette har medført lidt skriveri mellem beboeren og afd. formanden, hvor der fra beboeren er kommet forslag om at bestyrelsen til afdelingsmødet udstikker retningslinjer for, hvad man må og ikke må i afdelingen.

 

Selvfølgelig er alt ikke beskrevet, det betyder så heller ikke, at det som ikke står der er tilladt, en god omtanke gør tit at vi ikke står med en regning for reparation.

 

 Ansøgning om opsættelse af telt, den 2. april, i forbindelse med et løb med udgangspunkt ved boligen.

Vi har drøftet henvendelsen i afdelingsbestyrelsen, og har ikke noget imod der gives tilladelse.

Vi har lidt frygt for at når en for tilladelse, vil flere følge efter så de sparer at leje fælleshuset.

Derfor opfordrer vi til at tilladelen er betinget af, at der ingen musik er i teltet til gene for naboerne.

At vedkommende selv snakker med naboen som teltet kan genere, og orienterer naboerne.

 

     Information om snerydning og Flyvende trampoliner udesendt 9.1.2016

 

Der har på Facebook først i Jan, været kritik af vore viceværter, som har fejet indkørsler til boligerne, og derved sprøjtet på væge.

Vi er i bestyrelsen af den opfattelse at, såfremt kritikken var alvorligt ment, var den sendt til administrationen, og ikke sat på facebooksiden ” os der bor på Birkeparken”

 

     Regnskab 2015 og Budget 2017

     Vi har i organisationsbestyrelsen 1. regnskab- og budgetmøde den 23.marts,

     Derefter er der underskrift af regnskabet den 4. april.

 

     Afdelingsmødet Birkeparken afholdes onsdag den 20. april.

 

Der indkaldes til fællesmøde mellem afd. bestyrelserne og organisationsbestyrelsen den 5. april, hvor regnskab og budget for afdelingerne gennemgås

 

     Boligforeningens årlige generalforsamling afholdes tirsdag den 17. maj.

 

     Datoerne besluttes på næste møde i organisationsbestyrelsen den 25. jan.

 

Afmærkning mellem parkeringsplads og krolfbane. De opsatte jernpæle er fjernet og ligger rundt i området, der er fra vore viceværter stillet spørgsmålet, hvad gør vi ved det.
Der er i bestyrelsen talt om måske sætter nogle kantsten lidt fra hinanden for at markere overgangen.

HC aftaler det med administrationen

 

 

I forbindelse med skift i afd. bestyrelsen er aftalt at Dorte Borchert er næstformand.

 

       Afdelingsmødet 2016

I forbindelse med udlejning af fælleshuset har der været ønske om en Internetforbindelse i fælleshuset.

Bestyrelsen finder frem til hvad det koster, og retningslinjer for brugen af internet ved udlejning og kommer med et forslag til afdelingsmødet.

    

 

     På valg. 2016 er afdelingsformand Hans Chr. Nielsen, er villig til genvalg.

 

 3: Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

     Der var intet under dette punkt

 

4:  Orientering om fælleshuset

 

Der begynder at trænge til en gang maling, f.eks. i bestyrelseslokalerne, bestyrelsen tager det op igen på næste møde

 

Der tages op på afdelingsmødet om rengøring af huset er tilfredsstillende.

 

Udlejning af huset, PT er huset udlejet til 11 arrangementer i 2016.

 

På afdelingsmødet vil blive orienteret om økonomi og brugen af huset i 2015 og hvad der er sket i 2016.

 

5:  Dato for næste møde er aftalt til torsdag den 8. marts kl. 15.00

 

6:  Eventuelt

     Der var intet under dette punkt.

 

Referat udarbejdet og udsendt til bestyrelsen den 19.1.2016

 

| Svar

Nyeste kommentarer

29.07 | 13:20

Hej Betina
Vil du kontakte vor kontor på 74662370, det er dem som står for udlejningen
hilsen
Hans Chr. nielsen

29.07 | 13:18

Hej Britt
Vil du kontakte vor administration på tlf. 74662370, det er kontoret som står for udlejningen
Hilsen
Hans Chr. Nielsen

28.07 | 18:13

Hej er det muligt at leje fælleshuset fra torsdag d 26/8 kl 18 til d 28/8 kl 12
Vi bor Bøgeparken

14.03 | 15:21

Svend Lykke Andersen Tak for din kommentar på hjemmesiden, det er jo beboerne som i sidste ende på afdelingsmødet bestemmer om vi har gjort arbejdet godt nok.