Referater 2015

 


 Referat fra bestyrelsesmødet Birkeparken onsdag den 7. okt. 2015 kl. 15.00  

 tilstede: Jørgen Jensen – Carl Lorentzen – Dorte Borcher – Hans Chr. Nielsen

Velkomst:

 Formanden bød velkommen til mødet, og bød Velkommen til Dorte som ny bestyrelsesmedlem håber du falder godt til.

 Vi skal også tage afsked med Jørgen, det vil jeg gøre under orientering fra formand

 Dagsorden.

1: Gennemgang og underskrift af referat fra mødet den 1. juni 2015, referatet underskrevet, der er rettelse 2 punkt i referatet om robotklipper, klipperen vil i 2015 køre som prøve, ikke som står 2014.

 2: Orientering ved formanden

 Det kommunale vandhul:

 Torsdag den 3. sept. var der et møde med Kommunen omkring hvad der skal ske med stedet. Der blev fra Birkeparken givet udtryk for beboernes bekymring med børn som gerne vil lege der, også når der er vand. Vi gav udtryk for beboernes utryghed ved om der kommer et barn til skade.

 Fra kommunen var der lydhørhed for vor bekymring, og var velvillig til at gøre noget ved problemet, og opfordrede Birkeparkens bestyrelse at komme med prioritet, hvordan vi ønsker sagen løst.

 Vi har i tilbagemelding til Kommunen som nr. 1. at hullet opfyldes, de væltede træer fjernes, de andre træer bliver stående så området ligner sig selv.

 Vi har givet udtryk for at vi ikke ønsker at overtage området med de forpligtelser til vedligeholdelse som følger med.

 Udskiftning af hårde hvidvarer:

Der har været snak om da de andre afdelinger fik udskiftet hårde hvidvarer, at Birkeparken skulle have skiftet i 2015.

 Udskiftning af hårde hvidvarer her i Birkeparken vil ske i efteråret 2016.

 Nye beboere

 Pr. 15.7 2015 er indflytning i nr. 22 A

 Pr. 1.9.2015 er indflytning i nr. 9

 Legeplads:

 Som vi kom lidt ind på til rundgang med vore ejendomsfunktionærer har der igen været tilsyn på legepladsen, der var en del fejl som skulle rettes.

 Der er udskiftet brædder i klatrestativet, der er udskifter stolper i gyngestativer for de små børn, der var råd i træet.

 Vi har skiftet træstolperne i gyngestativet med galvaniseret jernrør, vi skal regne med at skifte det andet stativ næste år. Prisen for et sæt galvaniseret jernrør er ca. 2.500 kr.

 Samarbejde omkring busforbindelse

 Som tidligere udsendt til samtlige beboere omkring det samarbejde vi i organisationsbestyrelsen har med private husstande for at få busforbindelse omkring Nr. Ønlevvej.

 Status er nu at vi har rettet henvendelse til Trafikudvalget i Aabenraa Kommune med et brev om et møde med udvalget, her har vi endnu ikke hørt noget.

 I forbindelse med et andet møde i Kommunen som formand for boligforeningen, har jeg haft en snak med Ervin Andresen, han er også formand for kollektivt trafikudvalg § 17. stk. 4 udvalget i Aabenraa Kommune, han ville gerne vi sendte det samme brev til ham. Her har vi fået tilbagemelding at udvalget ser på forslaget og kommer med tilbagemelding.

 Ny underskrift af forretningsorden:

 Vi har nu fået et nyt bestyrelsesmedlem i afdelingsbestyrelsen, derfor skal vi lige have forretningsordenen op til gennemgang og underskrift. Samt uddele vejledning til Dorte

 Afsked med Jørgen

Så inden jeg vil slutte orienteringen fra formanden vil jeg takke Jørgen for et godt samarbejde de lige godt 8 år du har haft en opgave i afdelingsbestyrelsen

 Jørgen flytter fra afdelingen, Jørgen blev valgt ind i afdelingsbestyrelsen den 31.3.2007

 3:Orientering fra bestyrelsesmedlemmer                

 Nøgle til fælleshus overdrages fra Jørgen til Dorte.

 I forbindelse med nye regler for havearbejde eller mangel på samme hos enkelte beboere, blev der besluttet på afdelingsmødet at der fremover uddeles en advarsel, hvorefter sagen blev videresendt til beboerklagenævnet, hvis de omkringliggende arealer omkring lejligheden ikke holdes som foreskrevet i hus og havereglement.

 Det ser ud til at der nu skal statueres et eksempel på hvordan reglen skal overholdes.

 4:Orientering om fælleshuset

 Fælleshuset er i 2016 reserveret til dagplejen 23 dage fra 9.00 – 12.00, samt 9 hele dage, det giver en lejeindtægt på 10.200 kr.

 Der er indtil nu reserveret 5 weekender i 2016

 Fælleshuset vil blive efterårsrengjort snart.

 5:Dato for næste møde. Der er ikke aftalt møde, forventer et møde en gang i Jan. 2016

 6:Eventuelt. Der var intet under dette punkt

 Referat udarbejdet 09. Okt. 2015 af HC

 Referat udsendt til bestyrelse samme dag

 


 Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken den 1.juni.2015 kl. 10.00

 Dagsorden.

 1:                   Gennemgang og underskrift af referat fra mødet den 7. april 2015

                      Referat underskrevet uden rettelse

 2:                   Konstituering af bestyrelsen

                      Formand: Hans Chr. Nielsen

                      Næstformand: Jørgen Jensen

                      Ansvarlig for fælleshus: Carl Lorentzen

 3:                   Orientering ved formanden                 

                      Pr. 01.05. 2015 ny lejer ind i nr. 66.

                      Pr. 01.04. 2015  ny lejer i Birkeparken 44.

 Robotklipper til Birkeparken.

 Organisationsbestyrelsen har besluttet at købe en robotklipper til Birkeparken

  Klipperen vil i 2014 køre på prøve for at se om det er det rigtige.

  Der er og har været problemer med at den kører som den skal, der er mange stop.

 Der er også problemer med at børn synes det er sjov at lege med robotklipperen, løfter den op, kører ind i den med cykel, sparker til den.

 Bestyrelsen følger udviklingen, og ser om det skulle være nødvendigt at udsende skrivelse til beboerne om problemet.

 Rundgang med viceværter.

 Som tidligere år iværksættes en rundgang med viceværterne, dato aftales på mødet

 Især hegn ved legepladsen kikkes efter, børn løber igennem og ødelægger væksten.

 Der er valgt 2 datoer viceværterne kan vælge imellem.

 Tirsdag den 16.juni – og torsdag den 18. juni, deres valg vil blive videresendt til bestyrelsen

 

 Foldere til afdelingsbestyrelser.

 Organisationsbestyrelsen har besluttet at sende foldere ud til samtlige bestyrelsesmedlemmer af afdelingsbestyrelserne omkring bestyrelsens arbejde, der er i år kommet 2 nye medlemmer af afdelingsbestyrelser, så for at få en ensrettet arbejde i afdelingsbestyrelserne er udsendt til samtlige medlemmer.

 

Der er i organisationsbestyrelsen besluttet at arbejde for at få bus omkring Bøgeparken og Birkeparken.

 Til dette arbejde er nedsat et udvalg fra organisationsbestyrelsen, hvor vi lægger strategi for arbejdet

 Vi begynder arbejdet med for at få bus omkring Nr. Ønlevvej onsdag den 3. juni kl. 18.30

 

 Der har været forespørgsel om hegnshøjde, en beboer ønsker hegnet op i 1.80 m –

 2.00 m. Dette er afvist med begrundelse, afdelingsmødet har besluttet 1,60 m.

 

 Der er til formanden kommet klager over unge mennesker fra en privat fødselsdagsfest natten mellem lørdag den 30. og søndag den 31. maj, højlydt har bevæget sig rundt i Birkeparken, klagerne lyder på at der tisses i postkasserne, hoppe på trampoliner som står i private haver.

 Der er opfordret til at klagerne sendes til kontoret, der er selvfølgelig ikke i orden at en fest skal udvikle sig til direkte chikane af vore beboere, og det kan ikke siges klart nok. Det er beboeren af lejligheden som har ansvar for hvordan gæsterne opfører sig.

 

 Der er i afdelingen sket opdatering af vor folder som udleveres til nye beboere, folderen er godkendt og klar til uddeling til nye beboere.

 4:                   Orientering om fælleshuset

 Huset har været udlejet rimeligt godt i første halvdel af året, der er i øjeblikket lidt stilstand som hurtig kan ændres.

 Der har været kritik at rengøring i huset, blandt andet bestik, kopper, glas osv.

 Kritikken er blevet drøftet på bestyrelsesmødet.

 Den måde vi kører udlejningen af huset bygger på at det er brugerne som står for rengøringen, her må så siges at, det er korrekt, alle har ikke samme standard for rengøring af det som afleveres.

 Skal dette ændres og der skal gøres mere rent, er det bestyrelsens mening at så skal hele udlejningen op til debat igen, og laves om til at der betales for rengøring efter hver udlejning.

 5:                   Dato for næste møde: mandag den 7. sept. 2015 kl. 10.00

 6:                   Eventuelt.  Intet under dette punkt

 Referat udarbejdet af HC

Referat uddelt til bestyrelse den 3. juni 2015

 


    

Referat fra bestyrelsesmødet Birkeparken tirsdag den 7. april 2015 kl. 10.00

 Dagsorden.

 1:Gennemgang og underskrift af referat fra mødet den 12. marts 2015, referatet  underskrevet uden bemærkninger

 2: Afdelingsmødet

 Afdelingsmødet blev diskuteret, der serveres kun kaffe med en småkage til mødet      

 Beretning til afdelingsmødet er godkendt af bestyrelsen

 Regnskabet fremlægges af Hans Appel fra Administrationen.

 Forslag til afdelingsmødet.

 Der er 3 forslag fra bestyrelsen, samt forslag fra Peer Eisenblatter

 a.Bedre opmærkning af husnumre.

 b.Forhøjelse af priser for leje af fælleshuset på timebasis

 c1. Forslag om opstramning af regler for husdyr  ( Peer Eisenblatter)

 c2. Forslag om fartsænkende foranstaltninger     ( Peer Eisenblatter)

 d.  Forslag om øndring af max vægt på parkerede køretøjer til 3.500 kg.

 e.  Forslag om ændring af tekst vedr. vedligeholdelse af haver.

 3:                   Dato for næste møde er sat til torsdag den 28. maj. 2015 kl. 10.00

 4:                   Eventuelt , der var intet under dette punkt.

 Referat udfærdiget 8.4.2015

 Udsendt til bestyrelsen den 9.4.2015

  


 

Referat fra bestyrelsesmødet den 12. marts 2015 kl. 10.00

 

 

 

Dagsorden.

 1: Gennemgang og underskrift af referat fra mødet den 5.feb 2015

 Referat underskrevet uden ændring.

 2: Orientering fra Formanden

Skrivelse til Grundejerforeningen Pileparken omkring det kommunale vandhul, sagen blev diskuteret. Administrationen retter henvendelse til kommunen

 

 Afdelingsmødet 2015

 

Ændring af markering for hus nr. så alle numre kan ses fra vejen.

 

Sagen er drøftet med Carsten fra administrationen, han vil undersøge priser for ændring, samtidig vil han tage kontakt med Falck, for at se hvad der konkret er galt med husmarkeringen herude.    

 

Forslag om husmarkering, det udarbejdede forslag til afdelingsmødet er godkendt af bestyrelsen

 Fælleshus.

 Der er udarbejdet forslag om prisændring af timebasis for fælleshuset, forslaget fremsættes fordi den nuværende pris på 50.00 kr. pr. time, ikke dækker de udgifter som er ved udlejningen af huset.

 

Det udarbejdede forslag er godkendt af bestyrelsen

 Regnskab 2014 og Budget 2016 er diskuteret af bestyrelsen og godkendt til fremlæggelse for afdelingsmødet.

 Regnskabet 2014 gav et lille overskud på 54.981 kr.

 udgettet for 2016 medfører en lille huslejestigning på 0,4 %, i kr. 20.00 kr. pr mdr.

 

3: Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

 Der var intet under punkt 3.

 4: Orientering om fælleshuset.

 Udlejning af fælleshuset i 2014 har været godt, hele huset har været udlejet 37 gange, heraf er de 22 til festbrug.

 

Også værelserne har været udlejet godt, i alt 61 gange.

 I alt har huset givet overskud, hvilket jo er med til at holde vor husleje så langt nede som muligt.

 

 5: Dato for næste møde

 Næste møde er aftalt til tirsdag den 7. april. Kl. 10.00, her er højeste prioitet afdelingsmødet og evt. indkommende forslag.

 6: Eventuelt. Intet under dette punkt

Referat udarbejdet 14.3.2015

 Uddelt til bestyrelsen den. 14.3.2015

 


            

 

Referat fra bestyrelsesmødet Birkeparken den 5. feb. 2015 kl. 10.00

 

1:               Gennemgang og underskrift af referat fra mødet den 29. sept. 2014

                      Referat underskrevet, ingen bemærkinger

 

2:                  Orientering fra Formanden

                      Tage på Birkeparken

Der har været klage til Karsten om hvorfor der ikke sker noget i sagen om de tage som har fejl, og tagsten der er forskubbet.

 

Der er af bestyrelsen besluttet at udsende en grundig orientering til alle beboerne om forløbet af skaden.

Desuden ønskede bestyrelsen en viden om hvor stor skaden er, hvor mange huse der er omfattet.

Sammen med orienteringen er medsendt et ønske om at beboeren åbner loftlemmen og ser om der er lys igennem hos dem, i samme stil som medsendte foto, og melder tilbage til bestyrelsen.

                      Opmærkning af husnumre i forbindelse med ambulancekørsel

Der har været problemer for ambulancer at finde rundt i Birkeparken, det kan give problemer hvis det nu er et hjertestop

 

Der er besluttet at der fra bestyrelsen komme med forslag til bedre skiltning til afdelingsmødet i april.

Det store skilt ved indkørsel er vendt så det skulle være nemmere at orientere sig.

Der er besluttet at inddrage Karsten i opgaven.

 Tilladelse til opsætning af skur, Nr. 7 har fået tilladelse til opsætning af skur, i tilladelsen er betinget at arbejdet udføres efter gældende regler.

 

                      Nabohjælp

                      I sommeren 2014 opfordrede vi beboerne til at tilmelde sig    nabohjælp.

                      Her midt i jan. blev optalt hvor mange som har skilt opsat.

                      13 beboere har reageret på henvendelsen

Tilmeldte nr.10 -28 – 30- 31 -32 - 34 -41 -58 -68 -70 -76 -100 -122

Der er lovet opsat skilte med nabohjælp. Der er besluttet at vente og tage det op på afdelingsmødet.

 En beboer har lavet store huller og hjulspor i det grønne område, Beboeren har fået meddelelse om at skaden skal erstattes, og at beløbet løber op på 1.500 kr. Administrationen sætter arbejdet i gang når vejret tillader det.

 

Ændring af velkomstfolder:

Der skal i år ske ændring i afdelingens velkomstfolder til nye beboere, dette er besluttet at tage op efter afdelingsmødet

 Afdelingsmødet den 16. april 2015

På valg

 Bestyrelse

Jørgen Jensen Birkeparken 100, modtager genvalg

Carl Lorentzen Birkeparken 30, modtager genvalg

Suppleanter

Marie Jensen Birkeparken 26

Peer Eisenblatter Birkeparken 122

 

Der vil inden afdelingsmødet i april blive lavet sammenligning at husleje med de omkringliggende boligforeninger

 

 

3:                  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

                      Der var ikke yderligere

 

4:                  Orientering om fælleshuset

Der vil til afdelingsmødet komme forslag om ændring af priser for brug af fælleshuset.

 Udlejningen i 2014 har været godt, vi forventer at runde de 50.000 kr. den endelige opgørelse kommer når regnskabet er færdigt.

 

5:                  Dato for næste møde: torsdag den 12. marts. Kl. 10.00

6:                  Eventuelt.

                     

 

Referat udarbejdet 9.2.2015

 Udsendt til bestyrelsen den. 10.2.2015

| Svar

Nyeste kommentarer

29.07 | 13:20

Hej Betina
Vil du kontakte vor kontor på 74662370, det er dem som står for udlejningen
hilsen
Hans Chr. nielsen

29.07 | 13:18

Hej Britt
Vil du kontakte vor administration på tlf. 74662370, det er kontoret som står for udlejningen
Hilsen
Hans Chr. Nielsen

28.07 | 18:13

Hej er det muligt at leje fælleshuset fra torsdag d 26/8 kl 18 til d 28/8 kl 12
Vi bor Bøgeparken

14.03 | 15:21

Svend Lykke Andersen Tak for din kommentar på hjemmesiden, det er jo beboerne som i sidste ende på afdelingsmødet bestemmer om vi har gjort arbejdet godt nok.