Beslutninger fra afdelingsmøderne Birkeparken

 

 

 

 

 

 

 

Afdelingsmøde den 14. sept. 2020     Fremmødte 24 beboere fra 19 husstande

 

Afdelingsbestyrelsen foreslår nyt låsesystem

Afklaring: Forslag vedtaget

 

B. Afdelingsbestyrelsen foreslår reservering af P-pladser ved fælleshuset

Afklaring: Forslaget er vedtaget.

 

C. Afdelingsbestyrelsen foreslår kontrolleret vildtvoksende areal

Afklaring: Der var ikke interesse for at arbejde videre med forslaget.

 

D. Beboer foreslår ændring af legepladsens gynger

Afklaring: Forslaget er vedtaget

 

E. Beboer foreslår, at hækklipning afventer at fuglenes yngleperiode er færdig

Afklaring: Hovedbestyrelsen drøfter dette nærmere.

 

 

 

 

                                                            -----------------

 

Afdelingsmøde den 2. maj 2019:  Fremmødte 22 beboere fra 16 husstande

 

Ændring i tekst i hus og Havereglement: Angår maling af skabslåger

Der må ske maling af inventar, hvis der er behov for det. administrationen skal søges, det er også dem som afgør om maling kan finde sted.

 

Forslag vedtaget

 

 

 

Forslag om hjertestarter, opsættes ved fælleshuset

 

Forslag enstemmig vedtaget

-------------------- 

Afdelingsmøde den 25.4.2018   Fremmødte 24 beboere fra 19 husstande

Afdelingsbestyrelsen foreslår ændring i priser for fælleshus

Forslag vedtaget

Afdelingsbestyrelsen foreslår ændring i tekst om tilladte arbejder uden for boligen

Forslag vedtaget

--------------------------------- 

Afdelingsmøde den 24.4.2017

 

Forslag om regulering af Hus og havereglement

 

Forslaget vedtaget

 

 

Afdelingsmødet den 20.4.2016

Forslag 4.1: forslag om musik i fælleshuset

Forslaget blev fremlagt af afdelingsformanden, som også svarede på spørgsmål. Forslaget er opdelt i 2 spørgsmål.

1: Musikken ved fælleshuser skal stoppe kl. 02.00

Forslaget blev enstemmig vedtaget

2: Samme regel skal også gælde for de private boliger

Forslaget blev enstemmig vedtaget

 

Forslag 5.2: Forslag vedr. pasning af egen parkeringsplads.

Forslaget blev fremlagt af afdelingsformanden, spørgsmål blev besvaret af formanden.

Forslaget blev enstemmig vedtaget

 

Forslag 5.3: Forslag om bredbånd i fælleshuset.

Forslaget blev fremlagt af afdelingsformanden, forslaget betyder at kabel Tv nedlægges og erstattes af Bredbånd.

Forslaget blev enstemmig vedtaget:

-----------------------------------

Afdelingsmøde den 16.4.2015

Forslag 5.1. Forslag om opmærkning af husnumre

Forslaget blev fremlagt af afdelingsformanden

Forslaget blev enstemmig vedtaget

 

Forslag 5.2 : Forslag om forhøjelse på leje af fælleshuset på timebasis

Forslaget blev fremlagt af Carl Lorentzen,

Forslaget blev enstemmig vedtaget 

 

Forslag 5.3: Forslag om opstramning af reglerne for husdyr.

Forslaget blev fremlagt af beboeren, det gav hæftig debat om reglerne

Forslaget blev forkastet.

 

Forslag 5.4: Forslag om fartnedsænkning

Forslagsstiller fremlagde forslaget, som gav heftig debat.

Forslaget forkastet.

 

Forslag 5.5: Forslag om ændring af max vægt på parkerede køretøjer til 3.500 kg.

Forslaget blev frenlagt af afdelingsformanden.

Forslaget blev enstemmig vedtaget

 

Forslag 5.6. Forslag om ændring af tekst vedr. vedligeholdelse af haver.mv.

Formanden fremlagde det udsendte forslag, der var debat om nødvendigheden af ændringen.

Forslaget blev vedtaget

 

 

-------------------------------------

Afdelingsmøde den 10.4.2014 

Forslag 5.1. Forslag vedr: havecontainer ifg. udsendte bilag 

Afdelingsformanden fremlagde forslaget som er opdelt i 3 faktorer

1: Containerordningen ophører, folk kører selv deres affald til containerpladsen.

2: Containerordningen fortsætter, kodelåse påsættes containeren, og der er ingen misbrug af containerordningen ved at smide alt i containeren.

Bestyrelsen får fuldmagt til at fjerne containeren hvis container misbruget fortsætter.

3: Containerordningen fortsætter, afdelingen betaler bare hvad det koster, hvis den skal sorteres på Containerpladsen.

Beboerne har valgt mulighed 2.

 

Forslag 5.2:Forslag om etablering af krolfbane

Beboeren fremlagde forslaget, afklaring er 24 stemte for - 19 stemte imod - 9 undlod at stemme

Forslaget vedtaget. 

Forslag 5.3: Forslag om regler for store vogne

Ændring af regler på hvor længe en campingvogn må holde på parkeringspladsen

Beboeren fremlagde forslaget

Forslaget blev trukket tilbage, hvis campingvognen skal holde i meget lang tid, skal der laves p. plads så mandskabet har mulighed for at holde plænerne, da den vil gå ind over plænen.

Forslag trukket

Forslag 5.4. Forslag om læ ved legepladsens borde og bænke

Afdelingsformanden fremlagde forslaget på beboerens vegne

Forslaget blev nedstemt.

                                     -------------------------------------------------------

Afdelingsmødet den 11.4.2013

Forslag 4.1: Forslag om solceller på Fælleshuset.

Afdelingsformanden gennemgik forslaget og meddelet at der var kommet nye regler som betyder at forslaget ikke økonomisk kan svare sig

afdelingsbestyrelsen trak forslaget

Forslag 4.2: Ændring i hus og havereglement omkring afklaring af glans på maling i de forskellige rum

Afdelingsformanden orienterede om forslaget, hvorefter der var afstemning ved håndsoprækning.

Forslaget blev vedtaget

 

Forslag 4.3: Forhøjelse af priser for fælleshus.

Forslaget blev fremlagt af Carl Lorentzen, som gennemgik konserkvenserne af forslaget

1: udlejningspriser for et døgn hæves med 100 kr. for alle 3 katekorier pr. 1.1. 2014. Weekendpriser bibeholdes.

2: Udlejningspriser for værelser forhøjes med 50 kr. pr. døgn i alle katekorier,. pr. 1.1.2014

3: Ændring af regler for tilbagebetaling af depositum

Ved framelding af det lejede tilbagebetales ½ indbetalt depositum indtil 1 måned før arrangementet.

Ved framelding under 1 måned før arrangementet ingen tilbagebetaling.

Forslaget enstemmig vedtaget

 

Forslag 4.4.: Forslag om rampe ved container

Beboeren fremlagde forslaget, administrationen har hentet pris. knap 15.000 kr.

Forslaget vedtaget.

 

Forslag 4.5. Forslag om vaskeplads ved fælleshus

Beboeren forelagde forslaget, der var kommentar fra afdelingsformanden som kunne meddele at et sådan forslag kræver en plads med olieudskiller, og tilslutning til kommunekemi.

samlet investering kan ledt løbe op på 230- 250 tusind kr.

Beboeren trak forslaget.

----------------------------------------------- 

Afdelingsmødet den 16.4.2012

Forslag 4.1. ajourførring af afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen ønsker en ajurførring af deltagere i afdelingsbestyrelsen fra 5 personer til 3 personer.

Forslaget godkendt

 

Forslag 4.2: forslag om ændring af hegnshøjde på det yderste hegn rundt om Birkeparken

Afdelingsformanden fremlagde forslaget som betyder at det yderste hegn rundt om Birkeparken får en max højde på 1,80 m-

Forslaget godkendt.

 

Forslag 5.1. Forslag om hunde.

Der er indkommen et forslag om hunde i Birkeparken, da forslaget er indsendt anonymt blev det forkastet.

 

-------------------------------------

Afdelingsmødet den 26.4.2011

Forslag 4.1 Forslag om ændring af udlejningsregler for fælleshuset 

Afdelingsformanden orienterede om forslaget, der betyder at fælleshuset kan udlejes til andre beboere, hvilket vil give mulighed for en større lejeindtægt

Forslaget blev vedtaget

 

Forslag 4.2: Forslag om max højde på hæk 1.60 eller 1,40 m

Afdelingsformanden redegjorde for forslaget, hvorefter der blev foretaget skriftlig afstemning

Afstemningsresultat

Hegnshøjde 1.60 m.  51 stemmer

Hegnshøjde 1.40 m. 7 stemmer

Blank                       4 stemmer

Forslag om max hegnshøjde på 1.60 m. blev vedtaget. 

 

Forslag indkommen fra beboere.

Forslag 5.1: Forslag om opførelse af carporte ved parkeringspladser

Forslaget viste sig at være et forslag om opførelse af carportanlæg ( 5 Stk) . da forslaget var misvisende blev det forkastet.

Afdelingsbestyrelsen undersøger behov for carportanlæg, hvoefter der evt. til næste afdelingsmøde kan fremsendes et nyt forslag.

 

Forslag 5.2: Forslag om opsætning af skilte " Parkering uden for parkeringsbåse ikke tilladt"

Forslaget blev debateret, og forkastet.

 

Forslag 5.3: Forslag om opsætning af højskab i afsnit 1.

Der var indhentet tilbud på opsætning af højskab. pris ca. 60.000 kr.

Forslag vedtaget

 

 

------------------------------------

Afdelingsmødet den 18.3.2010

Forslag 4:1: Forslag om forbud  mod trampolin i haven efter 01.11. - 01.04.

Afdelingsformanden fremlagde forslaget om forbud mod trampolin i haven i ovennævnte periode, jf. bilag til indkaldelsen. Forslaget er fremsat efter et par trampoliner har revet sig løs i storme, og beskadiget biler.

Forslaget blev vedtaget

 

Forslag 4.2: Forslag om container til haveaffald for hele Birkeparken jf. bilag til indkaldelse

Afdelingsformanden redegjorde for forslagets 3 underpunkter.

a: Skal der fortsættes med Container til Haveaffald?

Forsamlingen ønskede at fortsætte.

b: Kan vi klare os med 1 container til hele området.

Forsamlingen besluttede 1 container

c: Forsamlingen besluttede placering: Ved fælleshuset.

 

Forslag 4.3: Forslag om parkeringsplads til trailere, jf: bilag til indkaldelsen

der er indhentet tilbud på etablering af parkeringsplads til trailere, pris ca. 15.625.00

Forsamlingen besluttede at igangsætte arbejdet, placering som beskrevet, sammen med havecontaineren.

 

Forslag 4.4: Forslag til hus & Havereglement vedr. husdyr og udenomsarealer, jf: bilag til indkaldelsen.

Afdelingsformanden redegjorde for forslagene, hvor der ønskes tilføjet at hunde skal holdes i snor og efterladningsskaber samles op.

Ligeledes ønskes tilføjet afsnit vedr. udvendig vedligeholdelse, udvidet til at der skal være 25-30 cm fri jord fra græs til hegnsplanter. 

Forslag vedtaget ,og tilføjes i hus og havereglement.

 

-------------------------------------------------------- 

Afdelingsmøde den 19.3.2009

Punkt 4.1 Forslag til regelsæt for opførelse af carport ved bolig

Afdelingsformanden nævnte at forslaget havde været forelagt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 25.8.08, hvor forslaget blev forkastet ved stemmelighed.

Afdelingsbestyrelsen har derfor valgt at få forslaget behandlet på det ordinære afdelingsmøde.

Afdelingsformanden ønskede atr opdele forslaget i 2 afstemninger.

1: Afstemning om hvorvidt det er ønske om, at der skal kunne opføres carport ved egen bolig.

2: Afstemning om regelsæt for opførelse af carport.

Afstemningsresultat for afstemning 1: 22 stemte for forslaget - 26 stemte imod

Forslaget forkastet, hvorfor 2 punkt ikke kom til afstemning.

 

Punkt 5: Forslag om udskiftning af køle/Fryseskabe i afsnit 1:

Punkt 6: Forslag om udskiftning af emhætter i afsnit 1:

Afdelingsformanden nævnte, at der er en del problemer med køleskabe i afsnit 1.  Køleskabene larmer meget, og skabene har kun en kompressor til Køle/Fryseelementet.

Ligeledes er der ofte service på emhætter i afsnit 1. og da der ingen mulighed er for at få reservedele, er eneste mulighed en udskiftning.

Ved et samlet køb er der større mulighed for rabat  end ved enkeltvis køb.

Begge forslag blev vedtaget, og udskiftningen forventes at foregå i efteråret.

 

Punkt 7: Indkommende forslag

Der er ingen forslag kommet

 

--------------------------------------

Afdelingsmødet den 12.3.2008

Forslag 4.1: Forslag om forbud mod at holde hund, der kan betegnes som kamphund

(muskelhund)

Fortslaget blev vedtaget

 

Afdelingsmødet 25. aug. 2008 ekstraordinært

Forslag om opførelse af carporte ved husstanden

Der er fra en beboer ønske om oprettelse af carporte ved hver husstand, Afdelingsformanden kommenterede forslaget og efter en livlig debat gik forsamlingen til afstemning

Forslaget blev udskudt til det ordinære afdelingsmøde i 2009

 

 

---------------------------------------

Afdelingsmødet den 31.3.2007

Punkt 4.1 Forslag om deltagerbetaling ved brug af fælleshuset

Der var indkommen 2 forslag fra afdelingsbestyrelsen og 1 fra en beboer. da de 2 forslag var idendiske med forlaget fra beboeren, blev dette forslag trukket.

1: Der betales 10.00 kr. pr. prs incl kaffe.

2: Deltagelse er gratis, der betales 5 kr. for kaffe.

Ved afstemning blev forslag 2 vedtaget, således at deltagelse er gratis, men der betales 5.00 kr. for kaffe.

Punkt 4.2: Forslag om max hegnshøjde på Birkeparken.

Afdelingsbestyrelsen havde forslag om hegnshøjde på  hhv. 1,20 m og 1,50 m.

Efter en debat besluttede forsamlingen at udsætte forslaget i mindst 2 år., da hegnet i de næstkommende år ikke er i den foreslående højde.

Forslag 4.3: Forslag om ændring/udvidelse af p: pladser , etape 1.

Afdelingsbestyrtelsen fremsætter forslag om ændring/udvidelse af parkeringspladser i etape 1

Pris ca. Kr. 32.000

Forslaget vedtaget

 

Forslag 4.4: Forslag om nedsættelse af udvalg til udsmykning af Fælleshuset.

Afdelingsbestyrelsen stiller forslag om nedsættelse af udvalg på 2-3 personer, til at komme med ideer/forslag til udsmykning af fælleshuset. Der fremkommer i denne forbindelse forslag om at der kan søges fonde m.m om tilskud til udsmykning af Fælleshuset

Mona Lassen Birkeparken 38 - Lone Kristensen Birkeparken 34 blev valgt.

 

Forslag 4.5: Forslag om oprettelse af kabel TV samt Internet i Fælleshuset.

Afdelingsbestyrelsen stiller forslag om oprettelse af kabelTv samt Internet i Fælleshuset for bl.a. at tilgodese gæster ved udlejning af fælleshuset til fælles arrangementer. Efter en diskutation besluttede forsamlingen ved afstemning, at der kun etableres Kabel Tv ( mellempakken)

Forslag 4.6: Forslag om flytning af lysstander.

Der var forslag fra beboeren i nr. 100 om flytning af lysstander ud for gavl, ud på stisystemet.

Pris 7.250 kr.  Forslaget vedtaget

Forslag 4.7: Forslag mod husdyrhold

Forslag fra beboeren i nr. 44 , om fremtidig stop for husdyrhold

Forslaget nedstemt.

Forslag 4.7: Forslag om husdyr ( hunde og katte) føres i snor.

Beboeren i nr. 44 foreslår at alle husdyr føres i snor.

Forslaget vedtaget

 

Forslag 4.8: Forslag om tilladelse til 2 husdyr

Beboeren i nr 54 foreslår tilladelse til 2 husdyr.

Forslaget nedstemt.

 

-------------------------------

Afdelingsmødet den 18.3.2006

Forslag 5.1. Forslag til råderet for udvendigt område.

Forretningsførren omtalte de nye råderetsregler, der giver beboerne større frihed til at bestemme over egen bolig. Der er flere muligheder for forandringer/ forbedringer inde i boligen. Princippet er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og financeret.

Alt arbejde skal godkendes af administrationen.

Arbejdet skal udføres håndværksmæssig korrekt, og af momsregistreret virksomhed, såfremt godtgørelse skal kunne finde sted ved en fraflytning.

Forbedring / Forandring udenfor boligen

Katalog over forandring/Forbedring uden for boligen skal godkendes på afdelingsmødet

Forslag til afdelingens katalog for tilladt arbejde uden for boligen blev fremlagt og godkendt

Ønsker til ændring/Tilføjelse til kataloget skal fremover forelægges og godkendes på afdelingsmødet.

Forslag 5.2: Forslag om etablering af bump eller " skilpadder" på veje,.

Afdelingsbestyrelsens forslag om at der etableres vejbump eller "Skilpadder" blev nedstemt.

Der blev truffet beslutning om at de eksisterende bump opmærkes, og der opsættes skilt med hastighed på 20 km.

Forslag 5.3. Forslag om udskiftning af vaskemaskine/tørretumpler i fælleshus med større ovn.

Administrationen har indhendtet tilbud på udskiftning til en Simens Multifunktionsovn og bytteprisen er 4.100 kr.

Afdelingsmødet besluttede udskiftning til ovn.

Forslag 5.4: Forslag om etablering af Petanque-bane ved fælleshus.

Administrationen har indhentet tilbud, prisen er 23.475 kr.

Der var debat og resultatet er 18 stemmer for - 7 stemmer imod - øvrige undlod at stemme

Forslaget vedtaget

 

--------------------------------------------------

Afdelingsmødet den 14.3.2005

Punkt 5.1

Forslag om nummererede P. pladser i afsnit 2.

Afdelingsformanden indledte med at fortælle , at det havde været nødvendigt med nummerering af P. pladser i afsnit 1. gå grund af for få P.pladser. Prisen var på 15.000 kr.

Han mente derimod ikke, at problemerne kunne være så stort i afsnit 2., hvor der er lavet ekstra pladser.

Forslaget gav anledning til en livlig debat, punktet blev afgjort ved en  afstemning for de deltagere fra afsnit 2., hvor afstemningen viste et klart flertal for opmærkning af P. pladser.

 

Forslag 5.2 Forslag om kant-forstærkning i begge vejsider (2. afsnit)

Der blev orienteret om de tekniske forhold i vejsiderne, herunder at der ligger faskiner. Der har ikke ved teknisk vurdering af projektet, været anset for nødvendighed med kantsikring for at undgå udskridning af belægningssten. Såfremt der sker udskridning vil det være en garantisag, over for leverandør.

Forslag 5.3 Forslag om forskønnelse af området, evt. Birketræer.

Forretningsførren nævnte at når byggeriet er færdigt, skal området naturligvis forskønnes, Der er i den anledning f.eks. søgt fonde om tilskud til skulptur, flagstang, mv. på fællesområdet ved fælleshuset.

Forslag 5.4 Forslag til opsætning af flere pap/ Flaskecontainere

Administrationen har haft kontakt med kommunen, som ser positiv på ønsket.

( Flaske og Papcontainer er igen fjernet, da hver husstand har fået pap/Flaskecontainer, grundet kommunens øsker om bedre sortering af affald: )

Forslag 5.5 Forslag til ændring af hus og havereglement: Cykling på gangstier kun tilladt for små børn.

Forslaget gav anledning til en hæftig debat, hvorefter forslaget blev sendt til afstemning: Forslaget blev nedstemt.

Forslag 5.6. Forslag om flytning af postkasser. p.g.a. vandindtrængning

Forretningsførren kunne meddele, at der arbejdes med flere modeller for at løse problemet, bl. a undersøges mulighed for overdækning af postkasseøer.

 

Beslutninger fra afdelingsmøder Birkeparken fra år. 2005

| Svar

Nyeste kommentarer

29.07 | 13:20

Hej Betina
Vil du kontakte vor kontor på 74662370, det er dem som står for udlejningen
hilsen
Hans Chr. nielsen

29.07 | 13:18

Hej Britt
Vil du kontakte vor administration på tlf. 74662370, det er kontoret som står for udlejningen
Hilsen
Hans Chr. Nielsen

28.07 | 18:13

Hej er det muligt at leje fælleshuset fra torsdag d 26/8 kl 18 til d 28/8 kl 12
Vi bor Bøgeparken

14.03 | 15:21

Svend Lykke Andersen Tak for din kommentar på hjemmesiden, det er jo beboerne som i sidste ende på afdelingsmødet bestemmer om vi har gjort arbejdet godt nok.