Forside

 

Hus og Have Reglement for afdeling 12 Birkeparken

 Generelle oplysninger og bestemmelser.

Henvendelse til Boligforeningen.

Personlig henvendelse til kontoret bør så vidt muligt ske i kontorets åbningstid, som er.

 

Tirsdag og torsdag fra kl. 10.00 til 16.00

Kontorets telefon er åben mandag og onsdag kl. 9-15 og fredag kl. 9-12

 

Telefonnumre:                  

Kontoret: 74 66 23 70

  

E-mail: post@rabf.dk

Hjemmeside: www.rabf.dk

Anmeldelse af fejl eller andre henvendelser vedr. boligerne skal ske til viceværten,

tlf.74 66 23 77, mandage - fredage fra kl. 07.00 - 08.30. Her aftales samtidig, hvordan adgang til boligen kan opnås.

Driftsforstyrrelse i boligen kan ligeledes angives ved at gå ind på boligforeningens hjemmeside, og følge link på forsiden til udfyldelse af blanket herom.

Alle ønsker om håndværkere til udbedring af skader mv skal gå gennem boligforeningen.

www.rabf.dk finder du mange oplysninger om afdelingen, samtidig kan du kontakte administrationen – vicevært – søge tilladelser, udfylde formularer osv. Her kan du også trykke dig ind på afdelingens hjemmeside.

Du kan også følge afdelingen på deres egen hjemmeside www.afd12birkeparken.

Huslejebetaling.

Husleje skal ifølge lejekontrakten betales senest 1. hverdag efter den 1. på den af foreningen fastsatte måde og sted.

Huslejeopkrævningssystemet er baseret på Betalingsservice fra Nets, hvorfor husleje opkræves ved tilsendelse af indbetalingskort, eller ved opkrævning fra Betalingsservice, der er gebyrfrit.

Tilmelding til Betalingsservice sker ved lejerens egen foranstaltning eller ved indflytning kan der underskrives en blanket til kontoret, hvorefter tilmelding sker herfra.

 

Det bemærkes.  

- At der, hvis husleje ikke betales rettidigt, I henhold til lov om leje af almene boliger § 90 stk. 2 pålægges et gebyr.

- Ved for sen betaling af husleje kan medføre opsigelse af lejemålet (lejekontraktens § 9.)

Renholdelse, snerydning og grusning.

Der er ansat personale til pasning af fællesarealer. Personalet sørger for renholdelse og evt.

Grusning/saltning af interne stianlæg og veje.

Lejer skal vedligeholde det til boligen hørende areal herunder egen parkeringsplads, 

Haven

Græs og øvrige arealer i haven skal til enhver tid fremstå pænt, hæk klippes hvert år på indvendig side, afstand fra hæk til græs/fliser skal holdes rent i en afstand af ca. 25 cm.

 

Træer og buske i haven holdes i en max højde med tagryggen, og i en afstand fra bolig så de ikke ødelægger boligen, fejl anbragte træer, buske med mere kan kræves fjernet.

Haver og carporte må under ingen omstændigheder bruges til henlæggelse af affald af nogen art. Lukket kompostbeholder er tilladt

 

Bortkørsel af haveaffald sker ved lejers egen foranstaltning og bekostning, hvis ikke kan kontoret rekvirere ekstern håndværker/ entreprenør til opgaven, og regningen bliver lagt på næste måneds husleje

I perioden 1.4 - 31.10 er opstillet container ved Fælleshuset til haveaffald.

Fællesarealer.

Kørsel og parkering på områdets grønne fællesarealer, er ikke tilladt. Der kan ved skader kræves betaling for renovering af skaden

  Afbrænding af affald i byområde er forbudt i Aabenraa Kommune

  1. Afbrænding af haveaffald er i henhold til Aabenraa Kommunes regulativ fra 1.1,2015 for husholdningsaffald forbudt. Haveaffald skal afleveres på genbrugspladsen, dog i perioden 1.4 – 31.10 i afdelingens egen havecontainer.

 

  1. Tilberedning af snobrød, pølser mm må kun finde sted på grill.

 

Se endvidere vedligeholdelsesreglementet `s afsnit V.

Ændringer i det lejede.

Der må ikke uden boligforeningens skriftlige samtykke foretages ændringer i det lejede, ligesom der ikke må opføres nogen form for bygningsværker uden skriftlig tilladelse.

Det er dog tilladt at opsætte læhegn om terrasser under forudsætning af, at hegnet udføres i gængse materialer, i et udseende og indfarvning, der ikke skæmmer hus eller kvarter samt i en højde af maksimalt 1,80 m. Hegn omkring terrassen skal altid vedligeholdes af lejer, kan ved misligholdelse kræves fjernet.

I øvrigt henvises til det udleverede materiale omkring råderet og tilladt arbejde

Fælleshuse.

Der er fælleshuse beliggende på Ryttervænget 30 og Birkeparken 24. Ryttervængets fælleshus har plads til ca. 30. personer. Birkeparkens fælleshus har plads til ca. 60 personer, og der er

2 værelser med plads til 4 personer i hvert værelse.

Alle har mulighed for at leje fælleshusene og værelserne.

Regler og priser fremgår af særskilt regelsæt.

 

Antenner.

Der må ikke opsættes udvendige antenner, herunder parabolantenner, uden foreningens skriftlige samtykke.

Tilladelse hertil vil være betinget af, at opsættelse kan ske uden at antennen er synlig.

 D.v.s.at parabolantennen skal placeres på jorden i max. 1 meter overkant højde bag et hegn

 

Carporte.

Carporte er beliggende i afdelingerne.

Afd.1. Højvang – Afd. 3. Højtoft – Afd. 4. Møllevænget - Afd.5. Bygmarken –                          Afd. 6. Bøgeparken -  Afd. 7. Ryttervænget – Afd. 9. Rosenvænget og Afd.12. Birkeparken.

 

 

Carportene kan også lejes af beboere i andre afdelinger, dog med fortrinsret for beboere

 I den afdeling, hvor carportene er beliggende. Carport nr. 2 kan først lejes, hvis der ikke er andre på ventelisten.

Der er mulighed for at komme på venteliste til en carport. Henvendelse herom kan ske til kontoret.

 

Parkering - Biler / Campingvogne - Trailere

Parkering af vare-og lastbiler er kun tilladt med totalvægt op til 3500 kg.

Parkering af campingvogne, både / Bådtrailere, store trailere er kun tilladt i max.7 dage.

U- indregistrerede biler må ikke være henstillet på arealerne i længere tid. (Max.7. dage).

 

Parkering på gæstepladser, er ikke for biler tilhørende beboere- kun for gæster

P. pladser uden nr. ved fælleshuset er kun forbeholdt gæster til fælleshuset

 

Husdyr.

Husdyr defineres I denne forbindelse som 1 hund eller 1 kat.

 

Det er forbudt at holde husdyr uden foreningens skriftlige tilladelse. Tilladelsen søges på kontoret.

Der kan kun opnås tilladelse til 1 husdyr pr. husstand. En tilladelse kan til enhver tid tilbagekaldes, specielt hvis der opstår gener for naboerne, eller der holdes flere husdyr.

 

Det er ikke tilladt at holde hund, der kan betegnes som kamphund (muskelhund).

Ligeledes må beboeres gæster ikke medbringe hunde af ovennævnte race.

Hvis der opstår tvivl, om hunden kan betegnes som kamphund, er det ejeren, der skal fremvise lovlig dokumentation for, at det ikke er en kamphund.

 

Skal føres i snor, og efterladenskaber opsamles.

Lejeren har pligt ifølge lovgivningen at tegne ansvarsforsikring –(husdyrsforsikring.)

 

Pasning af hund / kat skal anmeldes til kontoret, pasningsperiode opgives til kontoret, dog max 3.mdr.pr.år

 

Trampoliner.

Det er ikke tilladt at have trampolin opstillet i haven i perioden 01.11. – 01.04.overholdes dette ikke, er lejer ansvarlig for de skader trampolinen forvolder.

I sommerperiode skal trampolinen være forsvarlig fæstnet, eventuelle skader påhviler lejer.

 

Utætheder.

Eventuelle utætheder i tage og vægge skal straks meldes til viceværten.

Under snefygning må lejerne selv holde øje med, om der er sne på loftet og i givet fald fjerne fygesne

 

Udluftning

Lejerne har pligt til - for at undgå fugtskader på bygningerne, sørge for en effektiv udluftning gennem vinduer og døre, herunder også udluftning af skabe mv

 

 

 

Gangstier.

I afdelinger med adskilt kørende / gående trafik må de interne gangstier ikke benyttes til knallertkørsel.

 

Forsikring.

Boligforeningen har tegnet kollektiv Hus-og Grundejerforsikring. –Udestuer/overbygget terrasser, læhegn er kun medforsikret når stolper er støbt ned.

Det er vigtigt, at man som lejer selv har forsikret sit private indbo.

 

Nøgler.

I forbindelse med indflytning vil det af indflytningsrapporten fremgå, hvor mange nøgler der udleveres til den enkelte bolig. I en ny afdeling udleveres altid 3 nøgler.

Det skal bemærkes, at Boligforeningen ikke opbevarer ekstra nøgler til boligerne, hvorfor der ikke kan ydes assistance i form af op lukning af boligen ved tab af nøgler e.l.

En sådan op lukning af boligen må udføres af låsesmed for beboerens regning.

Såfremt der i forbindelse med bortkomst af nøgle skal udskiftes cylinder,

betragtes dette som misligholdelse, og lejer hæfter for alle udgifter i denne forbindelse.

Se også afsnit III 6 i vedligeholdelsesreglementet.

 

Musik: 

Der er på afdelingsmødet den 16.4.2016 besluttet at ved udlejning af fælleshus, skal høj musik for åbne vinduer og døre ophøre senest kl. 02.00 – samme regel er besluttet skal gælde hos private husstande.

Vedligeholdelsesreglement

  Model A - normalistandsættelse

 

A-ordningen - kort fortalt

 

 

Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter I forbindelse med denne vedligeholdelse.

 

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

 

Ved fraflytning gennemfører udlejeren en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring.

 

 

 

 

Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.

 

 

Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift - i forhold til boperiodens længde.

 

 

Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

 

 

   

Generelt

 

Reglernes Ikrafttræden

 

1.

Med virkning fra den 24.4.2017 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

 

Ændring af   lejekontrakten

2.

Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktsbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten.

 

Beboerklagenævn

3.

Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet.

 

   
 

I I

Overtagelse af boligen ved indflytning

 

Boligens stand

1.

Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og lofter fremtræder nyistandsatte.

 

Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være nyistandsatte.

Syn ved indflytning

2.

I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig.

 

Indflytningsrapport

3.

Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, Hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er tilstede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten.

Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger

4.

Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren.

 

5.

Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning.

 

 

III

 

Vedligeholdelse i boperioden

 

Lejerens vedligeholdelsespligt

1.

Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

 

 

2

Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

 

Særlig udvendig vedligeholdelse

3.

Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit V være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs-og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen.

 

 

 

 

 

 

4.

 

Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet.  

 

 

Udlejerens vedligeholdelsespligt

 

 

 

5.

Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige.

Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vandhaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, køleskabe, komfurer, og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet.

 

 

6.

Udlejer sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejer afholder udgifter i denne forbindelse, der ikke skyldes misligholdelse.

 

 

7.

Udlejeren kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af pkt. 5.

 

Anmeldelse af skader

8.

Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks meddele dette til udlejeren. Undlades sådan meddelelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse.

 

 

 

 

IV

 

Ved fraflytning

 

Normalistandsættelse

ved fraflytning

1.

Ved fraflytning udføres en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig

--         maling af lofter og vægge

--        Maling eller tapetsering af vægge med                  

-         malbart tapet   

--       Rengøring.

 

Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny tapetsering betales af udlejeren, medmindre opsætningen ikke er udført fagligt forsvarligt, eller lejeren har udført anden vægbehandling end foreskrevet i vedligeholdelsesreglementets afsnit VI.

 

 

2.

Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift med 1% pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 100 måneder, vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen.

 

Misligholdelse

3.

Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

 

 

4.

Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen.

 

Ekstraordinær rengøring

5.

Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande mv, betragtes dette også som misligholdelse.

 

Undladelse af normalistandsættelse

6.

Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt ny istandsat.

 

Syn ved fraflytning

7.

Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel.

 

Fraflytningsrapport

8.

Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke der er misligholdelse eller betales af udlejeren.

 

 

9.

Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten.

 

Oplysning om istandsættelsesudgifter

 

10.

Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse.

 

Endelig opgørelse

11.

Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødig forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles

 

 

12.

I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10% i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift.

 

Arbejdets udførelse

13.

Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning.

 

Istandsættelse ved bytning

14.

Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger.

 

 

 

V

Særlig udvendig vedligeholdelse

(jvf. III, 4)

 

 

1.

Vedligeholdelse af have, indkørsel herunder egen parkeringsplads, samt det til boligen hørende areal, herunder hækklipning på indvendig side, holde græsplænen i en afstand af ca. 25 cm. fra hegnets midte, udføres af lejer.

Hegnshøjde er besluttet til 1.60 m-  Udvendig hegn omkring området 1,80 m.           

Misligeholdes dette, udsendes 1 skriftlig advarsel med 14 dages frist. Er der stadig ikke sket rengøring, vil boligforeningen udsende en ny advarsel, bliver advarslen ikke fulgt, forbeholde boligforeningen sig ret til at indbringe sagen for beboerklagenævnet, med krav om betinget opsigelse af lejemålet. 

Udlejer sørger for renholdelse af fælles stisystem, samt hækklipning på yderside.

 

 

Snerydning og saltning

2.

Udlejer sørger for snerydning og saltning af interne stianlæg. Beboer har pligt til snerydning samt saltning af egen parkeringsplads, gangsti mellem bolig og gennemgående sti.

 

3.

Vedligeholdelse af læhegn, udestue/overbygget terrasse eller andet, opstillet af lejer efter egen råderet, påhviler lejer

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

VI

Særlige regler for indvendig vedligeholdelse

(jvf. IV, 1)

 

Stuer, værelser og entré
Vægbehandling

Stue /værelser

Gang /entre                                  

1.

Vægge i stuer / værelser / entré er ved indflytningen tapetseret med malbart tapet, der er malet, og skal vedligeholdes med samme tapet-type, samt maling af en kvalitet som bruges af malermester. Farve efter eget valg.  


Glans 5

Glans 10

Loftbehandling

2.

Glans 5 

 

 

Køkken

Vægbehandling

3.

  .

Glans 10

Loftbehandling

4.

Glans 5 

 

Badeværelse

Vægbehandling

5.

 

Glans 25 

Loftbehandling

6.

Glans 5

 

Træværk

7.

Alt træværk skal før maling slibes mat, aftørres med grundrens og grundes før maling
 

Inventar

8.

Må males hvis det er nødvendigt, ansøgning til administrationen,som også træffer beslutning om der må males.

Beslutning fra den 2. maj. 2019

Nærmere herom kan oplyses ved henvendelse til kontoret.

 

Vandlåse

9.

Lejer skal regelmæssigt rense vandlås i gulvafløb og håndvask, således at Lugtgener og dårlige afløb kan undgås.

 

 

VII

Standard for boligernes vedligeholdelsesstand ved overtagelsen

 

 

Boligens standard ved lejemålets begyndelse

1.

Ved lejerens overtagelse af boligen fremtræder lofter og vægge nyistandsatte.

 

 

 

2.

Træværk, Inventar, tekniske installationer og gulve vil kun være istandsat, hvor der efter udlejerens skøn har været behov for det.

 

 

Slid og ælde

3.

Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder.

 

 

Farvevalg

4.

Der kan ikke stilles særlige krav til farvevalg.

 

 

           

Godkendelse:

  Reglementet er godkendt på afdelingsmøde den 24.4.2017

                                                                                                                  

Dirigent

 

| Svar

Nyeste kommentarer

29.07 | 13:20

Hej Betina
Vil du kontakte vor kontor på 74662370, det er dem som står for udlejningen
hilsen
Hans Chr. nielsen

29.07 | 13:18

Hej Britt
Vil du kontakte vor administration på tlf. 74662370, det er kontoret som står for udlejningen
Hilsen
Hans Chr. Nielsen

28.07 | 18:13

Hej er det muligt at leje fælleshuset fra torsdag d 26/8 kl 18 til d 28/8 kl 12
Vi bor Bøgeparken

14.03 | 15:21

Svend Lykke Andersen Tak for din kommentar på hjemmesiden, det er jo beboerne som i sidste ende på afdelingsmødet bestemmer om vi har gjort arbejdet godt nok.